Værd at vide om luftforurening

Luftforureningen er sammensat af en mængde stoffer og gasser, der kommer fra mange forskellige kilder. Luftforureningen påvirker vores helbred og skader naturen. Forureningen med ultrafine partikler i byerne og nedfaldet af kvælstof i naturen er nogle af de væsentligste problemer. Luften spredes med vinden over landegrænserne. For at bekæmpe forureningen samarbejder Miljøstyrelsen internationalt i EU og FN.

Årsager til luftforurening 

Luftforurening starter med en aktivitet, for eksempel forbrænding i et kraftværk eller i en bilmotor. Samtidig med at forbrændingen producerer energi, kommer der også et udslip af kemiske stoffer og gasser. De spredes og nogle omdannes til nye stoffer i atmosfæren.

Stofferne sætter sig på planters overflade, kommer ned i lungerne og forstyrrer iltbalancen i søer og åer. Det er her, forureningen opstår.

Grænser for luftforurening

Vi har sat grænser for, hvor mange stoffer, der må komme ud af kraftværkets skorsten. Vi har også indført miljøzoner, der indebærer at ældre lastbiler og busser skal have partikelfilter, der fanger op til 80% af de skadelige partikler fra udstødningen.

International udfordring

Vind, vejr og geografi bestemmer, hvor meget en udledning fra en skorsten eller motor udbredes. Luftforurening spreder sig med vinden over mange tusind kilometer. I Danmark får vi blandt andet forurening fra industrien og trafikken i Tyskland og Storbritannien.

I de svenske og norske skove mærker mennesker, dyr og planter konsekvenserne af fyringen i de danske kraftværker, fra trafikken og fyring i brændeovne m.m. Luftforureningen er et grænseoverskridende problem, der kræver fælles, internationale løsninger.

Danmark forhandler grænseværdier og regler i EU og i FN. Her går vi foran og stiller krav til de biler, vi importerer fra andre lande. De internationale regler begrænser også indholdet af svovl og bly i benzin og diesel.

Skelnen mellem CO 2 og luftforurenende stoffer

Der skelnes mellem luftforureningsstoffer (f.eks. NO X , SO X , NH 3 , flygtige kulbrinter, dioxin og partikler) og drivhusgasser (CO 2 , metan, lattergas). Luftforureningsstofferne er direkte giftige og skadelige, når de for eksempel indåndes eller udledes til naturen.

Drivhusgasserne bidrager derimod til den globale opvarmning og andre klimaforandringer. Udledningen af CO 2 skaber klimaforandringer på globalt plan. Miljøministeriet arbejder med luftforureningsstofferne, mens drivhusgasserne hører under Klima- og Energiministeriet.

Drivhusgasser og klimaforandringer

Læs om indsatsen for at bremse og tilpasse samfundet til klimaforandringerne på Energistyrelsens hjemmeside

Luften indendørs

Det er ikke kun luften udenfor, der bliver forurenet, også luften indenfor kan være skadelig. Det er kemiske stoffer der kommer ind udefra, fra møbler og maling, fra elektronik, fyring i brændeovne og fra stearinlys. Der er regler for kemien i møbler og elektronik, men du kan også selv gøre luften bedre indenfor.

Læs mere og få gode råd til et bedre indeklima