Hvor kommer luftforureningen fra?

I Danmark kommer luftforureningen primært fra køretøjer, skibe, fritidsfartøjer, brændeovne og -kedler, fra erhvervsvirksomheder og fra energiproduktion. I Danmark får vi også skadelige stoffer blæst ind over grænserne.

Udstødning fra en bil

Mange kilder til forurening 

Fælles for køretøjer, skibe, kraftværker og brændeovne er, at de bruger brændstoffer til at skabe energi. Brændstofferne kan være dieselolie, benzin eller kul, der er fossile brændstoffer, eller træ og halm, der er biobrændstoffer.

Skadelige stoffer for mennesker og miljø

Ved forbrændingen sendes en række stoffer ud i luften. Blandt andet svovl, kvælstofoxider og partikler. I store koncentrationer er disse stoffer skadelige for mennesker og for miljø.

En række af de stoffer, der udledes, er i sig selv skadelige. Andre stoffer reagerer kemisk med hinanden og danner nye, skadelige stoffer. Derfor sætter vi grænser for udledningen.

Fra udslip til forurening er en kompleks proces

Fra udslip til forurening sker der en kompleks proces. Luftforurening starter med en aktivitet, for eksempel forbrænding i et kraftværk eller i en bilmotor. Forbrændingen producerer energi men giver også et udslip af kemiske stoffer.

Stofferne bæres med vinden, omdannes undervejs ved kemiske processer i luften og sætter sig på planters overflade, kommer ned i lungerne og forstyrrer iltbalancen i søer og åer.

De forskellige kilder til forureningen giver forskellige problemer, som kræver forskellige løsninger. Derudover er det vigtigt at se på koncentrationen af stofferne. Hvor store mængder der findes af stofferne, og hvor længe de findes, spiller nemlig i stor rolle for, om det er skadeligt for mennesker og miljø.

Global og dansk lovgivning om udledninger

Gennem lovgivning i EU, fælles aftaler i FN og danske love og bekendtgørelser er der sat grænser for, hvor meget for eksempel et kraftværk må udlede af de forskellige stoffer.

I Danmark har vi indført miljøzoner, der indebærer at ældre lastbiler og busser skal have partikelfilter og alle virksomheder skal have en miljøgodkendelse. Forurening fra brændeovne er et voksende problem, som skal løses gennem kampagner, vejledning og lovgivning.