Hvilke stoffer forurener?

Luftforureningen er sammensat af en mængde stoffer og gasser, der kommer fra mange forskellige kilder. Luftforureningen påvirker vores helbred og skader naturen. Det meste skaber vi selv. Forureningen kommer fra afbrænding af kul, olie, gas og træ. Desuden kommer der en del forurening fra produktionsprocesser, for eksempel plastik, og fra naturlige kilder som vulkanudbrud og marker.

Hvilke forbindelser skabes ved forbrænding 

Ved enhver form for forbrænding skabes nye kemiske forbindelser. Kul indeholder blandt andet svovl og kvælstof. Det bliver til svovldioxid (SO 2 ) og kvælstofoxider (NO X ), når kullene brænder. Hvis det er en dårlig forbrænding, skabes der også meget kulilte (CO), partikler, sod, tjærestoffer (PAH, PolyAromatiske Hydrocarboner), dioxin og flygtige kulbrinter (VOC, Volatile Organic Compounds).

Forurening fra landbrug og industri

Landbruget bidrager også til luftforureningen med ammoniak (NH 3 ), der kommer fra gødning og afgrøder. Gødes der for meget, eller ligger der en åben mødding, så fordamper der meget ammoniak til atmosfæren.

Luften transporterer ammoniakken ud i naturen, hvor den giver næring til planterne. For meget næring er ødelæggende for sarte naturområder som hedelandskaber, vandløb og moser. Derfor er det vigtigt, at landmændene gøder korrekt og opbevarer gødningen og gyllen i lukkede beholdere.

Dampe fra eksempelvis benzin og sprinklervæske eller fra industrien medvirker også til forureningen, navnlig med VOC. Derfor er der genvindingsanlæg på tankstationer, der skal fange benzindampene. For at reducere forureningen er der også krav til, hvordan man bruger maling og lak.

Forskellige problemer kræver forskellige løsninger

Alle disse stoffer har forskellige egenskaber og forurener på hver sin måde. Eksempelvis er ammoniak godt i de rette mængder og de rigtige steder, men skadelige i forkerte mængder på de forkerte steder. Partikler er derimod altid skadelige. Ikke mindst fine partikler med indhold af tungmetaller og kemikalier.

På de store kraftværker renses røgen effektivt, men det er dyrt og derfor mindre omkostningseffektivt, når udledningen er lille som for eksempel fra en bil.

Der arbejdes hele tiden for at finde nye løsninger, der overflødiggør forurenende produktion og udvikler nye og bedre renseløsninger. Undersøgelser, rapporter og statistikker giver os løbende ny viden om forureningen og dens konsekvenser. Det danner fundamentet for Miljøstyrelsens løbende indsats for at bringe forureningen ned på en måde, der både gavner miljøet og økonomien.