Ozoninformation og varsling

Udviklingen i luftens indhold af ozon ved jordoverfladen følges løbende af Miljøstyrelsens luftforureningsberedskab. Når indholdet af ozon i luften overskrider EU's tærskelværdi, underretter Miljøstyrelsen befolkningen.

Information og varsling

Til forskel fra de andre luftforurenende stoffer udsendes ozon ikke fra kilder på jorden men dannes udelukkende i luften gennem kemiske processer. Ozon er ved høje koncentrationer stærkt irriterende for vores slimhinder. Derfor er der i EU sat en tærskelværdi på 180 mikrogram pr. kubikmeter målt over en time. Overstiger ozonniveaet dette niveau skal Miljøstyrelsen informere om det. Miljømyndighederne skal udsende en egentlig ozonvarsel, hvis koncentrationen når op på 240 mikrogram pr. kubikmeter. Under danske forhold er det meget usandsynligt, at denne værdi overskrides. Danmark har et luftforureningsberedskab med repræsentanter fra Miljøstyrelsen, DCE- Nationalt Center for Miljø og Energi og Sundhedsstyrelsen.

I forårs- og sommermåneder kan der ske transport af ozon til Danmark fra sydligere lande, hvor der er sollys nok til at drive de fotokemiske processer, der danner ozon i luften. I de tilfælde, hvor ozonniveauerne når op over tærskelværdien, vil der fra Miljøstyrelsen blive udsendt informationer om, hvor overskridelsen er sket, hvor stor overskridelsen har været, og hvor lang tid den forventes at vare. Erfaringsmæssigt finder overskridelserne sted om eftermiddagen og forsvinder igen i løbet af aftenen. Overskridelserne finder sted med flere års mellemrum.

Ozonen ved jordoverfladen bør ikke forveksles med ozonlaget i 10 – 15 km’s højde, som beskytter mod den ultraviolette stråling fra solen.

Luftudsigten med 3-dages prognose for ozontal  

Se ozonniveauet lige nu på DCEs hjemmeside

Undgå ubehag ved ozon

Personer med luftvejslidelser som for eksempel astma og bronkitis kan ved forhøjede ozonniveauer få en forværring af deres symptomer. Er du særligt følsom kan det være en fordel at blive indenfor, hvor ozonkoncentrationen normalt er lavere.

Det kan også være en god idé at vente med udendørs fysisk udfoldelse til dage, hvor forureningen er mindre. Har du medicinkrævende luftvejslidelser, bør du være særligt opmærksom på at tilpasse medicineringen til forholdene, eventuelt efter aftale med din læge.

Kortvisning af den diffuse luftforurening i DK

Spredt eller diffus luftforurening stammer fra en lang række forskellige kilder. Fx biler, fly, tog, decentrale energianlæg og mindre virksomheder m.m.

Den diffuse luftforurening kortlægges ikke ved måling, men på baggrund af beregninger.

Se kortvisning af diffus luftforurening

Kortvisningen imødekommer EU PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) forordningens krav om, at diffuse kilder skal kortlægges geografisk og gøres offentligt tilgængelige.