Måling og vurdering af luftforureningen

I Danmark overvåger Miljøstyrelsen i samarbejde med DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) luftens indhold af forurening. I København, Aarhus, Odense og Aalborg og på en række målestationer uden for byerne er der opstillet udstyr, der måler luftens indhold af en række stoffer. På denne måde har vi hele tiden et øje på luftkvaliteten.

Målestationerne måler luftens indhold af partikler (PM10, PM2,5  og partikelantal), nitrogendioxid (NO2), nitrogenoxider (NOx), svovldioxid (SO2), bly, benzen, kulilte (CO) og ozon (O3) samt visse tungmetaller.

DCE er ansvarlig for overvågningen af luftkvalitet i Danmark. Måleprogrammet er dels rettet mod de sundhedsmæssige aspekter af luftforureningen, og har dels fokus på luftforureningens konsekvenser for natur og miljø.

Krav til luftkvalitet

For at beskytte befolkningen mod sundhedsskadelige effekter af luftforurening er der opstillet grænser for, hvor meget forurening i luften vi kan acceptere. For hvert af de nævnte stoffer er der derfor opstillet såkaldte grænseværdier, Danmark lever op til alle EU's grænseværdier.

EU-lovgivningen bestemmer at myndighederne i Danmark skal orientere borgerne om udviklingen i luftkvaliteten. Det betyder også, at myndighederne skal meddele, når grænseværdierne bliver overskredet.

På DCEs hjemmeside om luftforurening kan du hele tiden følge med i luftkvaliteten.  Læs mere om, hvad der måles for, og se resultaterne af målingerne.

Se mere om overvågningen af luftkvalitet med målinger.

På Danmarks arealinformation (vælg i temaet "Luft") kan du se miljødata i et kort, og få overblik over de landsdækkende variationer i f.eks. luftforureningen.

Se den modellerede luftkvalitet på din adresse via det interaktive kort ”Luften på din vej” udarbejdet af DCE.

Yderligere læsning

DCE udarbejder hvert år to rapport med resultaterne af det foregående års målinger opdelt på resultater af betydning for hhv. menneskers sundhed og natureffekter. 
Find rapporterne her.

Hvert 4. år udgiver Miljøstyrelsen en statusrapport over miljøets tilstand i Danmark, hvor du bl.a. kan læse om luftforurening. 
Find den seneste miljøtilstandsrapport her.

DR’s tekst-tv

Som en særlig service over for befolkning kan den aktuelle situation for kvælstofdioxid (NO2) og ozon følges på DR1’s tekst-tv under ”vejret”.