Overvågning af luftforurening

I Danmark overvåger Miljøstyrelsen i samarbejde med DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi luftens indhold af forurening. Vi måler luftkvaliteten i Københavnsområdet, Århus, Odense og Aalborg og på en række målestationer uden for byerne.

Måling og vurdering af luftforureningen
For at beskytte befolkningen mod sundhedsskadelige effekter af luftforurening holder Miljøstyrelsen øje med luftkvaliteten. De stoffer, der måles er partikler (PM10, PM2,5 og ultrafine partikler), nitrogendioxid (NO2), nitrogenoxider (NO), svovldioxid (SO2), bly, benzen, kulilte (CO) og ozon (O3) samt visse tungmetaller.

Ozoninformation og varsling
For ozon er der et særligt varslingssystem, der træder i kraft, når værdierne kommer over et vist niveau. Det sker cirka en gang hvert andet år, at ozonniveauerne overskriver varslingsgrænsen på 180 µg/m3.

Kortvisning af den diffuse luftforurening i DK

Spredt eller diffus luftforurening stammer fra en lang række forskellige kilder. Fx biler, fly, tog, decentrale energianlæg og mindre virksomheder m.m.

Den diffuse luftforurening kortlægges ikke ved måling, men på baggrund af beregninger.

Se kortvisning af diffus luftforurening

Kortvisningen imødekommer EU PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) forordningens krav om, at diffuse kilder skal kortlægges geografisk og gøres offentligt tilgængelige.