Undtagelser for vare- og personbiler til privat brug

Den 1. april 2022 trådte den nye tekniske miljøzonebekendtgørelse i kraft. Bekendtgørelsen indfører mulighed for, at vare- og personbiler i særlige tilfælde kan opnå undtagelse fra partikelfilterkravet i miljøzonerne.

Undtagelsesmulighederne giver ejere og brugere af dieseldrevne personbiler og varebiler, der bliver omfattet af miljøzonereglerne d. 1 juli 2022 og frem, mulighed for at opnå undtagelse i en række bestemte situationer. Disse undtagelser er opdelt i de fem nedenstående kategorier.

Det er en grundlæggende forudsætning for at opnå undtagelse, at det ikke er muligt at eftermontere et partikelfilter på det pågældende køretøj.

De første to undtagelseskategorier er tidsbegrænsede og er kun tilgængelige i 12 måneder efter det pågældende køretøj omfattes af miljøzonereglerne. 

Undtagelsesmuligheder gælder for personbiler, hvor enten ejer eller registreret bruger er en fysisk person samt varebiler, hvor der betales hel eller delvis privatbenyttelsesafgift.

OBS: Det forventes, at systemet til registrering af undtagelser er klart umiddelbart inden d. 1 juli 2022. Det er derfor ikke muligt, at registrere en undtagelse før registreringssystemet er klar. 

Tidsbegrænsede undtagelser

  • Ejeren eller brugeren af vare- eller personbiler, som anvendes til privat brug, kan indtil 12 måneder efter køretøjet omfattes af miljøzonereglerne, opnå undtagelse for partikelfilterkravet, i den miljøzone, hvor ejeren eller brugeren har bopælsadresse, såfremt ejeren eller brugeren havde bopæl inden for miljøzonen før den dato, hvor køretøjet blev omfattet af miljøzonereglerne, og der ikke kan eftermonteres et godkendt partikelfilter på køretøjet.

For at opnå undtagelse, skal køretøjet registreres på miljoezoner.dk, og du skal erklære på tro og love, at de angivne oplysninger er korrekte. 

  • Ejeren eller brugeren af vare- eller personbiler, som anvendes til privat brug, kan indtil 12 måneder efter køretøjet omfattes af miljøzonereglerne tildeles 6 adgange af 24 timers varighed til miljøzonerne, såfremt der ikke kan eftermonteres et godkendt partikelfilter på køretøjet.

For at opnå undtagelse, skal køretøjet registreres på miljoezoner.dk, og du skal erklære på tro og love, at de angivne oplysninger er korrekte. 

Undtagelser

  • Ejeren eller brugeren af vare- eller personbiler, som anvendes til privat brug, kan opnå undtagelse fra partikelfilterkravet, såfremt der ikke kan eftermonteres et godkendt partikelfilter på køretøjet, og når ejeren eller brugeren er indkaldt til behandling på hospital eller hos speciallæge med adresse inden for en miljøzone. 
  • En borger, som er indkaldt til behandling på hospital eller hos speciallæge med adresse inden for en miljøzone, kan opnå undtagelse for en vare- eller personbil tilhørende et nærtstående familiemedlem, såfremt borgeren har behov for hjælp til befordring til behandling på hospital eller hos speciallæge.

For at opnå undtagelse, skal køretøjet registreres på miljoezoner.dk, og du skal erklære på tro og love at de angivne oplysninger er korrekte. 

  • Ejeren eller brugeren af et handicapkøretøj, som anvendes til privat brug, kan opnå undtagelse fra partikelfilterkravet i 24 måneder fra tidspunktet, hvor undtagelsen meddeles, såfremt der ikke kan eftermonteres et godkendt partikelfilter på køretøjet

Et handicapkøretøj, er et køretøj hvortil der er bevilget økonomisk støtte til køb af køretøjet i henhold § 114 i lov om social service eller som er registreret i med tilladelsen "invalidekøretøj" i Køretøjsregistreret

For at opnå undtagelse, skal køretøjet registreres på miljoezoner.dk, og dokumentation for meddelt støtte til køb eller indretning af bil i henhold til servicelovens bestemmelse skal vedlægges, såfremt dit køretøj ikke er registreret med tilladelsen "invalidekøretøj" i Køretøjsregistreret.

  • Ejeren eller brugeren af vare- eller personbiler, som anvendes til privat brug, kan opnå undtagelse fra partikelfilterkravet, såfremt der ikke kan eftermonteres et godkendt partikelfilter på køretøjet, og når ejeren eller brugeren har natarbejde inden for en miljøzone, som kan dokumenteres ved en erklæring for natarbejde. 

For at opnå undtagelse, skal køretøjet registreres på miljoezoner.dk, og der skal vedlægges en erklæring for natarbejde fra din arbejdsgiver. Registrering er gældende i tidsrummet kl. 20.00 til kl. 10.00 til varetagelse af natarbejde.

Registrering

For at opnå undtagelse skal du registrere dit køretøj med den fornødne dokumentation. Undtagelsen træder i kraft straks efter registreringen er foretaget. Kontrollen med undtagelser foregår ved stikprøvekontrol. 

Ved registrering skal følgende oplyses: 

  1. Køretøjets registreringsnummer
  2. Kopi af køretøjets registreringsattest
  3. Manglende mulighed for eftermontering af et partikelfilter
  4. Dokumentation for omfattet undtagelseskategori

Det forventes, at systemet til registrering af undtagelser  er klart umiddelbart inden d. 1 juli 2022.

Stikprøvekontrol

Miljøstyrelsen fører stikprøvekontrol med registreringer jf. § 28, stk. 2 i den tekniske miljøzonebekendtgørelse. 

Miljøstyrelsen kan jf. § 26 i den tekniske miljøzonebekendtgørelse træffe afgørelse om, at en registrering af undtagelse ikke er gyldig, hvis det i forbindelse med kontrol af afgivne oplysninger viser sig, at betingelserne for undtagelse ikke er opfyldt.