Dispensation fra partikelfilterkravet

Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde undtage lastbiler, busser og varebiler fra kravet om partikelfilter. Dispensationer gives kun i særlige tilfælde. Som udgangspunkt er muligheden for at opnå dispensation inddelt i kategorierne beskrevet i nedenstående drop-down menuer. Bemærk, at disse kategorier ikke er udtømmende, og ikke nødvendigvis repræsenterer alle scenarier der kan danne baggrund for en dispensation.

Hvis dit køretøj ikke opfylder de nye skærpede regler for miljøzonerne, kan du vælge at få eftermonteret et partikelfilter, hvormed køretøjet vil have adgang til miljøzonerne.

Læs mere om dispensationskategorierne herunder: 

Der kan gives dispensation såfremt, samtlige nedenstående kriterier er opfyldt. Der vil altid være tale om en konkret vurdering.

 • Køretøjet skal være et unikt specialkøretøj, et specialkøretøj defineres ved at den samlede pris for køretøjet overstiger det dobbelte af prisen på chassiset
 • Begrænset kørsel i miljøzoner, dvs få dage om året
 • Prisen for filteret er væsentligt højere end gennemsnitsprisen

Der kan gives dispensation såfremt, samtlige nedenstående kriterier er opfyldt. Der vil altid være tale om en konkret vurdering.

 • Montering af et filter er ikke teknisk muligt på grund af køretøjets særlige konstruktion eller anvendelse, 
 • og der foreligger andre særlige omstændigheder, herunder bl.a. at køretøjet kun anvendes i begrænset omfang inden for miljøzonerne,
 • samt der foreligger et helt særligt ærinde i miljøzonen der kan begrunde en dispensation

Der kan gives dispensation såfremt, nedenstående kriterie er opfyldt. Der vil altid være tale om en konkret vurdering.

 • En offentlig aktivitet af samfundsmæssig interesse ikke kan gennemføres, fordi ansøgeren ikke har mulighed for at overholde miljøzonekravene. Det kan f.eks. være på grund af ansøgerens aktuelle økonomiske situation.

Der kan gives dispensation såfremt, nedenstående kriterie er opfyldt. Der vil altid være tale om en konkret vurdering.

 • Rutebusser, der inden for den nærmeste fremtid indgår i en omstillingsplan, hvor busser udskiftes til renere teknologi-busser (primært gasbusser) og nul-emissionsbusser (primært el-busser).

Et tungt specialkøretøj kan i særlige tilfælde ansøge om en klippekortsordning, hvor der tildeles et begrænset antal ”klip” til kørsler i en miljøzone.
Bemærk at ordningen kun gælder specialkøretøjer (lastbil eller bus over 3.500 kg).

Lære mere om ordningen for tunge specialkøretøjer

Undtagelsesmulighederne giver ejere og brugere af dieseldrevne personbiler og varebiler, der blev omfattet af miljøzonereglerne d. 1 juli 2022 og frem, mulighed for at opnå undtagelse i en række bestemte situationer.

Læs mere om mulighederne for undtagelser her.

Vægtning med miljø- og sundhedshensyn

De miljø- og sundhedsmæssige hensyn vil altid gå forud for hensynet til at meddele en dispensation og vil derfor indgå i vurderingen af en dispensationsansøgning (jf. § 16 i bekendtgørelse nr 948 af 21/06/2020 om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v).

Ekspropriation

Dispensation skal gives, når:

 • Kravet om partikelfilter betyder, at der er tale om ekspropriation. Der kan være tale om ekspropriation, hvis ejeren af et køretøj bliver atypisk hårdt ramt økonomisk, f.eks. fordi hans virksomhed ligger et sted, hvor der efterfølgende oprettes en miljøzone. 

Det er altid en konkret vurdering, om der er tale om ekspropriation. Hertil har Miljøstyrelsen brug for en kopi af de sidste fem års regnskaber, som indsendes sammen med ansøgningen om dispensation.

Sådan søger du

Du søger om dispensation fra partikelfilterkravet i miljøzonerne for dit køretøj ved at sende en ansøgning til Miljøstyrelsen.

Bemærk at en indsendt ansøgning om dispensation IKKE undtager dit køretøj fra at overholde miljøzonekravene, mens vi behandler din ansøgning.

Inden du søger, skal du have følgende information klar:

 • Begrundelsen for din ansøgning om dispensation
 • Information om hvilke datoer, du søger om dispensation til
 • Dokumentation for de anførte omstændigheder, f.eks.:
 • Dokumentation for partikelfilterprisen
 • En ordrebekræftelse med leveringsdato for partikelfilteret
 • En erklæring fra en partikelfilterleverandør om, at det ikke er teknisk muligt at montere et partikelfilter på køretøjet m.v. 

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt. Husk at vedhæfte den nødvendige dokumentation, da vi ikke kan starte sagsbehandlingen af din ansøgning før al nødvendig dokumentation foreligger. Miljøstyrelsen vil gerne give alle en grundig sagsbehandling. Der kan derfor gå op til tre måneder, fra vi har modtaget ansøgningen om dispensation, til du får svar.

Ansøgningen foregår digitalt på miljoezoner.dk både for borgere og virksomheder via nedenstående link. Bemærk, at du skal logge ind med NemID for at sende din ansøgning.

Ansøgning om dispensation - miljoezoner.dk

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsprocessen eller er fritaget for NemID, kan du kontakte Miljøstyrelsen på:

E-mail: Obfuscated Email 

Miljøstyrelsen
Erhverv
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C.

Spørgsmål til miljøzonerne?

Se mere på miljoezoner.dk

Læs mere om miljøzonerne i: