Dispensation fra partikelfilterkravet – nye regler

Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde undtage lastbiler, busser og varebiler fra kravet om partikelfilter. Dispensationer gives kun i enkeltstående tilfælde.

Hvis dit køretøj ikke opfylder de nye skærpede regler for miljøzonerne, kan du vælge at få eftermonteret et partikelfilter, og køretøjet vil derfor have adgang til miljøzonerne uden dispensation. Som under de nuværende miljøzoneregler, vil det fortsat være muligt at få dispensation fra reglerne i enkeltstående tilfælde.

Regler for dispensation for lastbiler, busser og varebiler

Dispensation kan gives, når:

 • Der er tale om et unikt specialkøretøj, der kun kører i miljøzonerne få dage om året, samt hvor prisen for at montere et filter er væsentligt højere end den gennemsnitlige filterpris. (den gennemsnitlige pris er ca. 60.000 kr. for tunge køretøjer og ca. 6.000-8.000 kr. for varebiler). For nogle køretøjer vil det være nødvendigt at montere et filter, der ligger over gennemsnitsprisen. Bemærk, at der ikke kan meddeles dispensation på baggrund at, at omkostningerne til montering af partikelfilter overstiger eller er høje i forhold til køretøjets værdi. 
 • Montering af et filter er ikke teknisk muligt på grund af køretøjets særlige konstruktion eller anvendelse, og der foreligger andre særlige omstændigheder, herunder bl.a. at køretøjet kun anvendes i begrænset omfang inden for miljøzonerne.
 • En offentlig aktivitet af samfundsmæssig interesse ikke kan gennemføres, fordi ansøgeren ikke har mulighed for at overholde miljøzonekravene. Det kan f.eks. være på grund af ansøgerens aktuelle økonomiske situation.
 • Rutebusser, der inden for den nærmeste fremtid indgår i en omstillingsplan, hvor busser udskiftes til renere teknologi-busser (primært gasbusser) og nul-emissionsbusser (primært el-busser).

Dispensation skal gives, når:

 • Kravet om partikelfilter betyder, at der er tale om ekspropriation. Der kan være tale om ekspropriation, hvis ejeren af et køretøj bliver atypisk hårdt ramt økonomisk, f.eks. fordi hans virksomhed ligger et sted, hvor der efterfølgende oprettes en miljøzone. 

Det er altid en konkret vurdering, om der er tale om ekspropriation. Hertil har Miljøstyrelsen brug for en kopi af de sidste fem års regnskaber, som indsendes sammen med ansøgningen om dispensation.

Vægtning med miljø- og sundhedshensyn

De miljø- og sundhedsmæssige hensyn vil altid gå forud for hensynet til at meddele en dispensation og vil derfor indgå i vurderingen af en dispensationsansøgning (jf. § 16 i bekendtgørelse nr 948 af 21/06/2020 om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v).

Sådan søger du

Du søger om dispensation fra partikelfilterkravet i miljøzonerne for dit køretøj ved at sende en ansøgning til Miljøstyrelsen.

Bemærk at en indsendt ansøgning om dispensation IKKE undtager dit køretøj fra at overholde miljøzonekravene, mens vi behandler din ansøgning.

Inden du søger, skal du have følgende information klar:

 •          Kopi af køretøjets registreringsattest 
 •          Begrundelsen for din ansøgning om dispensation
 •          Information om hvilke datoer, du søger om dispensation til
 •          Dokumentation for de anførte omstændigheder, f.eks.:
  • Dokumentation for partikelfilterprisen
  • En ordrebekræftelse med leveringsdato for partikelfilteret
  • En erklæring fra en partikelfilterleverandør om, at det ikke er teknisk muligt at montere et partikelfilter på køretøjet m.v. 

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt. Husk at vedhæfte den nødvendige dokumentation, da vi ikke kan starte sagsbehandlingen af din ansøgning før al nødvendig dokumentation foreligger. Miljøstyrelsen vil gerne give alle en grundig sagsbehandling. Der kan derfor gå op til tre måneder, fra vi har modtaget ansøgningen om dispensation, til du får svar.

Ansøgningen foregår digitalt på virk.dk både for borgere og virksomheder via nedenstående link. Bemærk, at du skal logge ind med NemID for at sende din ansøgning.

Ansøgning om dispensation - virk.dk 

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsprocessen eller er fritaget for NemID, kan du kontakte Miljøstyrelsen på

E-mail: Obfuscated Email 

Miljøstyrelsen
Erhverv
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C.

 

Spørgsmål til miljøzonerne?

Se mere på miljoezoner.dk

Særligt for tunge specialkøretøjer

Lære mere om ordningen for tunge specialkøretøjer

Overgangsfase for trin 2 for tunge køretøjer

Miljøstyrelsen indfører en særlig overgangsfase for dispensationer i forbindelse med ikrafttrædelsen af trin 2 for tunge køretøjer. Læs mere på miljøstyrelsens hjemmeside