Luftvejledningen, B-værdier og OML

Virksomhedernes forurening reguleres bl.a. ved brug af B-værdier og OML-beregninger.

I Luftvejledningen beskrives, hvorledes man med udgangspunkt i massestrømmen af de forurenende stoffer på virksomheden og stoffernes farlighed fastlægger grænseværdier for virksomhedens emission heraf. OML- modellen er en atmosfærisk spredningsmodel, der kan anvendes til beregning af skorstenshøjder. Ved beregningen sammenholdes OML-beregningsresultater med B-værdier, som er en grænseværdier for den enkelte virksomheds bidrag til luftforureningen i virksomhedens omgivelser.

I B-værdivejledningen finder du en oversigt over alle de B-værdier, der er fastsat af Miljøstyrelsen indtil maj 2001.

Læs mere omkring luftvejledninger her:

Luftvejledningen, (Vejledning nr. 2 fra 2001 )
Til luftvejledningen er der udsendt 4 supplementer, som omhandler:

  1. Måling af NOx og CO fra gas- og gasoliefyrede energianlæg med en indfyret effekt på 5 til 30 MW. (pdf.)
  2. A: Grænseværdien for formaldehyd for gasmotorer . (pdf.)
    B: Udsættelse af frist for overholdelse af grænseværdi for formaldehyd (Pdf.)
  3. Emissionsgrænseværdi og målemetode for Polychlorerede Bifenyler (PCB). (pdf.)
  4. Massestrømsgrænsen for pentan for virksomheder der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren . (pdf.)
  5. 5. supplement til Luftvejledningen - Revision af afsnit 3.2.3.1 og 5.4.5
    (pdf-format, 77 kb)


B-værdivejledningen (Vejledning nr. 2 fra 2002)

OML- modellen (på DMU-s hjemmeside oml.dmu.dk)

Luftvejledningen er oversat til engelsk og til russisk .