9.6. Demonstration af emissionsbegrænsende udstyrs effektive løbende drift

For de fyringsanlæg, hvor det er nødvendigt med emissionsbegrænsende udstyr (f.eks. posefiltre, elektrofiltre, deNOx-anlæg eller afsvovlingsanlæg) for at overholde en eller flere emissionsgrænseværdier, skal driftslederen demonstrere, at dette udstyr har en effektiv løbende drift. (§ 33).

Dette krav supplerer, men erstatter ikke krav om præstationskontrol.

Kontrol af effektiv løbende drift af udstyr til rensning for støv

Emissionsbegrænsende udstyr for støv kan f.eks. være posefiltre, elektrofiltre, cykloner, multicykloner og vådvasker i forbindelse med røggaskondensering eller kombinationer heraf.

For disse typer udstyr kan demonstrationen af effektiv løbende drift ske ved hjælp af en udtagelig stang, der er monteret i røggaskanalen efter partikelrensningen. Stangen tages jævnligt ud og inspiceres for støvbelægninger, som f.eks. kan registreres ved aftørring af stangen med en klud, hvor partiklernes farve tydeligt vil kunne ses (mørk klud til lyse partikler og omvendt).

Det kan udføres på forskellige måder, men det væsentligste er at kunne konstatere om belægningen afsat i en veldefineret periode svarer til belægningen, der kan observeres samtidigt med en præstationskontrol, hvor emissionsgrænseværdien er overholdt. Der kan f.eks. tages billeder af kluden ved alle regelmæssige kontroller.

Erfaringsmæssigt fungerer et filter med poser eller kuverter i lang tid efter skift og korrekt installation. Umiddelbart efter et skift er det relevant at lave en grundig inspektion af, at rensningen ser ud til at være tilstrækkelig, og at filteret er korrekt monteret og intakt. Herefter er det tilstrækkeligt at lave en ugentlig kontrol med stangen for at konstatere, at rensningen stadig er tilstrækkelig.

For andre typer reduktionsudstyr kan andre intervaller være relevante. Hvor ingen anden kontrol anvendes, og der ikke eksisterer erfaring for sikker virkning ved omhyggelig installation, vil daglig inspektion være relevant. Hvis f.eks. et elektrofilter overvåges gennem strømforbrug (se nedenfor), vil ugentlig kontrol også her være tilstrækkelig.

Hvis den anvendte filtermetode er elektrofilter, kan strømforbruget på elektroderne registreres kontinuert som dokumentation for, at de er i drift.

Desuden kan den indstillede strømstyrke i ampere, som skal være højest mulig uden at give overslag (springende gnister), registreres som dokumentation for, at udskillelsen er mest effektiv. Der kan f.eks. installeres en alarm, hvis strømforbruget falder under en vis grænse. Alternativt bør det dagligt kontrolleres, at strømforbruget har været korrekt siden sidste kontrol.

Differenstrykmålere kan ikke anvendes til demonstration af løbende effektiv drift af posefilter. Selvom de ofte anvendes til at afgøre, hvornår filterposer skal skiftes, kan de imidlertid ikke registrere mindre utætheder eller revner i filterposer, som nemt kan medføre emissioner over grænseværdien.

En revne i en filterpose på størrelse med en finger vil ikke medføre nogen målelig ændring i differenstrykket, men det kan give en meget stor forøgelse af emissionen, fordi der kan slippe en mindre mængde urenset luft igennem, som kan have en meget høj koncentration af støv.

Kontrol af effektiv løbende drift af udstyr til NOx-rensning

Emissionsbegrænsende udstyr for NOx kan være deNOx-anlæg i form af SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction) eller SCR (Selective Catalytic Reduction).

DeNOx-anlæg anvender ammoniak til reaktion med NOx, som derved omdannes til frit kvælstof, N2.

Der kan anvendes flydende NH3, NH3 opløst i vand eller urea, som fraspalter NH3 ved opvarmningen i røggassen. Ved samme type brændsel og samme driftsbetingelser vil forbruget af ammoniak være nogenlunde konstant.

Demonstration af effektiv løbende drift af deNOx-anlæg kan ske ved ugentligt at registrere forbruget af kemikalier (ammoniak eller urea) og brændsel. Kemikalieforbruget pr. brændselsforbrug beregnes og kan f.eks. illustreres med kurver.

Kemikalieforbruget pr. brændselsenhed bestemmes i forbindelse med præstationskontrol, hvor emissionsgrænseværdien er overholdt.

For fyringsanlæg, som har krav om kontinuerlig måling af NOx, udgør de kontinuerlige målinger i sig selv kontrol af den effektive løbende drift af DeNOx-anlægget, hvorfor der ikke er behov for at supplere med registreringer af kemikalieforbruget.

Kontrol af effektiv løbende drift af udstyr til SO2-rensning
Emissionsbegrænsende udstyr for SO2 kan være tør afsvovling, semitør afsvovling eller våd afsvovling. Ved tør og semitør afsvovling anvendes kalk, mens der ved våd afsvovling anvendes kalk eller NaOH.

Demonstration af effektiv løbende drift af DeNOx-anlæg kan ske ved ugentligt at registrere forbruget af kemikalier (kalk eller NaOH) og brændsel.

Kemikalieforbruget pr. brændselsforbrug beregnes og kan f.eks. illustreres med kurver. Variationer i svovlindholdet i brændsel giver også variationer i kemikalieforbruget. Et fald i kemikalieforbrug kan dermed skyldes enten et lavere svovlindhold i brændslet eller et svigt i rensningen.

Kemikalieforbruget pr. brændselsenhed bestemmes i forbindelse med præstationskontrol, hvor emissionsgrænseværdien er overholdt.

Som alternativ til registrering af kemikalieforbruget på våde afsvovlingsanlæg, kan pH-værdien i stedet registreres.