9.5. Måling af støv i røggassen fra træfyrede anlæg

Røggassen fra træfyrede kedelanlæg består af flyveaskepartikler og salte. Saltene må ikke udvaskes i forbindelse med måling af støv.

Støv er partikler af enhver form, struktur og densitet, som er dispergeret i gasfasen under forholdene ved prøveudtagningsstedet, og som kan opsamles ved filtrering under nærmere angivne betingelser efter en repræsentativ prøve af den gas, der skal analyseres, og som forbliver opstrøms af filteret og på filteret efter tørring under nærmere angivne betingelser (§ 4, nr. 24).

Definitionen af støv inkluderer salte i røggassen, som opsamles på filteret ved de prøvetagnings- og målebetingelser, der fremgår af standarden DS/EN 13284-1 og metodeblad MEL-02 om bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas.