9.4. Handling ved hhv. overholdelse og manglende overholdelse af emissionsgrænseværdier

Resultater af præstationskontroller, beregninger af SO2- og spormetalemissioner, samt kontinuerlige målinger af NOx skal bearbejdes, så det kan vurderes om emissionsgrænseværdierne er overholdt. (§ 20, stk. 8, og § 31, stk. 3 ). Vurdering af overholdelse skal ske efter bestemmelserne i bilag 6, del 2.

Hvis en emissionsgrænseværdi for NOx, SO2, støv, CO eller spormetaller er overskredet, skal driftslederen

  1.  træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre at overholdelsen hurtigst muligt genetableres, (§ 34), og
  2.  skriftligt underrette tilsynsmyndigheden om overskridelsen (§ 35, stk. 1).

Ved overvågning ved præstationskontrol eller beregning på baggrund af en brændselsanalyse skal driftslederen, så snart han bliver bekendt med en overskridelse, og senest tre hverdage efter modtagelse af den akkrediterede rapport, underrette tilsynsmyndigheden om overskridelsen (§ 35, stk. 2 og 3). Underretningen skal omfatte de oplysninger, der fremgår af § 35, stk. 2.

Ved overvågning med AMS-udstyr skal underretningen om en overskridelse af emissionsgrænseværdien for NOx sendes til tilsynsmyndigheden senest tre hverdage efter overskridelser har fundet sted (§ 35, stk. 5). Underretningen skal omfatte de oplysninger, der fremgår af § 35, stk. 4.

Underretninger om overskridelser skal ske elektronisk, dvs. via e-mail.

Der er ikke krav om, at driftslederen sender akkrediterede målerapporter eller resultater af AMS-kontrol med NOx, hvis målingerne eller beregningerne viser, at emissionsgrænseværdierne er overholdt.