9.3. Kontinuerlig NOx-måling

Kravet om AMS udstyr for NOx gælder for de fyringsanlæg, som er omfattet af kontinuerlig NOx-måling i NOx-afgiftsloven. Det drejer sig om følgende anlæg (§ 29, stk. 1):

  • Kedler, der hver især er > 30 MW.
  • Motorer, der hver især er > 10 MW.
  • Gasturbiner, der hver især er > 10 MW.

Dog er særskilte anlæg, der er i drift i under 500 timer som et rullende gennemsnit over fem år, undtaget kravet om AMS-udstyr for NOx (§ 29, stk. 2).

For de fyringsanlæg, som har krav om AMS-udstyr for NOx, skal overholdelse af emissionsgrænseværdier for NOx dokumenteres ved kontinuerlige målinger (§§ 31 og 32).

AMS-udstyr skal kvalitetssikres som angivet i bilag 6, del 1 afsnit 3, og driftslederen skal underrette tilsynsmyndigheden om resultatet af kvalitetssikringen senest 2 måneder efter den er gennemført (§ 30).