9.3. Kontinuerlig NOx-måling

Kravet om AMS udstyr for NOx gælder for de fyringsanlæg, som er omfattet af kontinuerlig NOx-måling i NOx-afgiftsloven. Det drejer sig om følgende anlæg (§ 29, stk. 1):

  • Kedler, der hver især er > 30 MW.
  • Motorer, der hver især er > 10 MW.
  • Gasturbiner, der hver især er > 10 MW.

Dog er særskilte anlæg, der er i drift i under 500 timer som et rullende gennemsnit over fem år, undtaget kravet om AMS-udstyr for NOx (§ 29, stk. 2).

For de fyringsanlæg, som har krav om AMS-udstyr for NOx, skal overholdelse af emissionsgrænseværdier for NOx dokumenteres ved kontinuerlige målinger (§§ 31 og 32).

AMS-udstyr skal kvalitetssikres som angivet i bilag 6, del 1 afsnit 3, og driftslederen skal underrette tilsynsmyndigheden om resultatet af kvalitetssikringen senest 2 måneder efter den er gennemført (§ 30).

En virksomhed har to nye motorer på hver 6 MW, der deler en fælles skorsten. På begge motorer skal der udføres præstationskontrol for NOx, da de hver især er ≤ 10 MW.

En virksomhed har to nye kedler på hhv. 12 MW og 34 MW, der deler en fælles skorsten. NOx skal måles kontinuerligt på kedlen på 34 MW, mens der skal udføres præstationskontrol for NOx på kedlen på 12 MW.