9.2. Præstationskontrol

Der skal udføres præstationskontrol med CO på alle fyringsanlæg. Det gælder også de fyringsanlæg, som ikke har en emissionsgrænseværdi for CO, som f.eks. nye og bestående nødanlæg (§ 20, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 2).

Herudover skal der udføres præstationskontrol med NOx, SO2, støv og tungmetaller, hvis bekendtgørelsen fastsætter en emissionsgrænseværdi herfor for den pågældende anlægstype (§ 20, stk. 1).

Dog skal der ikke udføres præstationskontrol med NOx på de fyringsanlæg, der er omfattet af krav om kontinuerlig måling af NOx (§ 20, stk. 5).

Præstationskontroller skal udføres som akkrediterede teknisk prøvning (§ 21).

Den første præstationskontrol på et fyringsanlæg efter bekendtgørelsens regler udføres indenfor de tidsfrister, der er anført i skemaet (§ 22, stk. 1-3):

Anlægstype Tidsfrist for første præstationskontrol efter bekendtgørelsens regler
Nye fyringsanlæg Senest 4 måneder efter idriftsættelse
Bestående fyringsanlæg > 5 MW Inden den 1. maj 2025
Bestående fyringsanlæg ≤ 5 MW Inden den 1. maj 2030

På nye og bestående fyringsanlæg skal der udføres præstationskontrol med de hyppigheder, der fremgår nedenstående skemaer. Dog gælder der særlige regler for nødanlæg samt bestående spidslastanlæg.

 

Hyppighed af præstationskontrol på nye og bestående kedler

(§ 23, stk. 1, § 25, stk. 1, § 26, stk. 1, § 27, stk. 1 og 2)

Brændsel

 

≤ 5 MW

> 5 og ≤ 20 MW

> 20 MW

> 3000 årlige driftstimer *) ≤3000 årlige driftstimer *)

Naturgas

Gasolie

Mindst hvert 2. år

(§ 26, stk. 1)

Mindst hvert år

(§ 25, stk. 1, nr. 2)

Mindst hvert 2. år

(§ 25, stk. 1, nr. 1)

Mindst hvert år

(§ 23,stk. 1)
Andre brændsler end naturgas og gasolie

Mindst hvert år**)

(§ 27, stk. 1)

Mindst hvert år**)

(§ 27, stk. 1)

Mindst hvert år**)

(§ 27, stk. 1)

Mindst hvert år

(§ 23, stk. 1)

*) Driftstimerne opgøres som et rullende gennemsnit over fem år, dog kun for kedelanlæg der anvender naturgas og gasolie som brændsel.

**) Hvis resultatet af præstationskontrollen for det enkelte stof er under 60 % af emissionsgrænseværdien, udføres næste præstationskontrol for dette stof igen efter 2 år.

 

Hyppighed af præstationskontrol på nye og bestående motorer og gasturbiner

(§ 23, stk. 1, og § 24, stk. 1)
Brændsel


≤ 20 MW

> 20 MW
> 3000 årlige driftstimer *) ≤3000 årlige driftstimer *)
Alle brændsler

Mindst hvert år (§ 24, stk. 1, nr. 2)

Mindst hvert 2. år (§ 24, stk. 1, nr. 1)

Mindst hvert år (§ 23, stk. 1)

*) Driftstimerne opgøres som et rullende gennemsnit over fem år.

Herudover skal der udføres præstationskontrol senest 3 måneder efter et fyringsanlæg skifter brændsel, uanset hvornår der senest er udført præstationskontrol (§ 23, stk. 4, § 24, stk. 4, § 25, stk. 3, § 26, stk. 2, § 27, stk. 5).

Præstationskontrol med SO2 kan erstattes af en beregning af SO2 emissionen på baggrund af en brændselsanalyse (§ 20, stk. 6). Tilsvarende gælder for spormetaller for visse typer brændsler (§ 20, stk. 7).  Metoden til beregning af disse emissioner er beskrevet i 6. supplement til Luftvejledningen.

Der gælder samme tidsfrister for første beregning af SO2- og spormetalemissioner, som for præstationskontroller, (§ 22, stk. 4 og 5), og samme hyppigheder for beregning SO2- og spormetalemissioner som for præstationskontroller (§ 23, stk. 2 og 3, § 24, stk. 3, § 27, stk. 3).

Naturgasfyrede kedler har emissionsgrænseværdier for NOx og CO, men ikke for støv, SO2 og spormetaller. Der skal udføres præstationskontrol for NOx og CO, men ikke for støv, SO2 og spormetaller på naturgasfyrede kedler.