8.1. Emissionsgrænseværdier for nye anlæg

Emissionsgrænseværdier der gælder for nye fyringsanlæg fremgår af bekendtgørelsens bilag 2 (§ 6). Emissionsgrænseværdierne er differentierede i forhold til anlægstype (kedel, motor, gasturbine), brændselstype og anlægsstørrelse i MW.

Når to eller flere nye fyringsanlæg deler eller kunne del en fælles skorsten, er det den samlede nominelle indfyrede termiske effekt efter skorstensreglen, der afgør, hvilke emissionsgrænseværdier det samlede anlæg skal overholde. (§ 1, stk. 2).

For nye nødanlæg gælder der særlige emissionsgrænseværdier.  

En virksomhed har to nye træfyrede kedelanlæg på hhv. 4 MW og 8 MW, som deler eller kunne dele en fælles skorsten.

Skorstensreglen betyder, at de to anlæg skal betragtes som ét enkelt mellemstort fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 12 MW (4 MW + 8 MW). Det samlede anlæg på 12 MW skal overholde emissionsgrænseværdierne for fyringsanlæg på > 5 MW og ≤ 20 MW, der anvender fast træbiomasse.