7.4. Underretning om og godkendelse af ændringer af fyringsanlæg

Inden ændringer af nye og bestående fyringsanlæg omfattet af de særlige regler om listevirksomheder skal driftslederen underrette godkendelsesmyndigheden om ændringerne (§ 84, stk. 1-3).

Underretninger skal omfatte de oplysninger, der fremgår af bilag 1, del 3 (§ 84, stk. 4).

Underretninger skal ske via den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM). I særlige tilfælde som beskrevet i bekendtgørelsen, kan kravet om anvendelse af BOM dog fraviges (§ 87).

Senest en måned efter modtagelse af underretningen meddeler myndigheden ansøgeren, at de oplysninger, der er nævnt i § 93, stk. 4, og godkendelsen vil blive offentliggjort via Digital Miljøadministration (§ 85, stk. 2).

Godkendelsesmyndigheden vurderer, om der er tale om en godkendelsespligtig ændring. (§ 85). I givet fald igangsættes den almindelige godkendelsesprocedure.

Bekendtgørelsens emissionsgrænseværdier krav om egenkontrol, krav til indretning og drift er direkte bindende, og skal derfor ikke fastsættes som vilkår i miljøgodkendelsen, dog kan godkendelsesmyndigheden fastsætte vilkår i godkendelsen, som:

  •           dispenserer fra iltkrav i røggassen, (§ 86, nr. 1),
  •           skærper emissionsgrænseværdierne, hvis dette er nødvendigt for at kunne opfylde kravet om bedst tilgængelig teknik, (§ 86, nr. 2),
  •           skærper kravene til indretning og drift, hvis det er begrundet i hensynet til omgivelsernes sårbarhed eller kvalitet, (§ 86, nr. 3), eller
  •           supplerer kravene til indretning og drift, hvis fyringsanlægget giver anledning til væsentlig forurening, som ikke er reguleret af bekendtgørelsen. (§ 86,nr. 3).

Hvis godkendelsesmyndigheden meddeler godkendelse, offentliggøres godkendelsen og de oplysninger, der er nævnt i § 93, stk. 4, samtidigt med afsendelse af godkendelsen (§ 93, stk. 2).

Hvis der ikke meddeles godkendelse, offentliggør myndigheden de oplysninger, der er nævnt i § 93, stk. 4, senest en måned efter modtagelse af underretningen (§ 93, stk. 3, nr. 2).

Offentliggørelsen sker med undtagelse af de oplysninger, der vil kunne undtages for aktindsigt (§ 93, stk. 6).

Myndigheden oplyser desuden, at der er adgang til aktindsigt i øvrige oplysninger, den er i besiddelse af, med de undtagelser der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger (§ 93, stk. 7).

For yderligere oplysninger om regler om aktindsigt  henvises til Miljøstyrelsens vejledning om lov om aktindsigt i miljøoplysninger.