7.3. Anmeldelse og registrering af ændring af fyringsanlæg

Inden ændring af nyt eller bestående fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen skal driftslederen sendes en fuldstændig anmeldelse herom til tilsynsmyndigheden, dvs. kommunen (§ 62, stk. 1-3).

Driftslederen kan tidligst anmelde et nyt fyringsanlæg, når VVM-myndigheden har truffet afgørelse om, at fyringsanlægget ikke er VVM-pligtigt eller truffet afgørelse om VVM-tilladelse (§ 62, stk. 4).

Fyringsanlæg er omfattet af punkt 3a i bilag 2 til VVM-loven, som omfatter ”Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand, bortset fra anlæg på VVM-lovens bilag 1”, og skal screenes for VVM-pligt. For yderligere information om VVM-reglerne henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om miljøvurdering af konkrete projekter.

Anmeldelsen skal indeholde alle de oplysninger, som fremgår af bilag 1, del 3, til bekendtgørelsen, for at være fuldstændig (§ 62, stk. 5).

Anmeldelse af ændringer af nye og bestående fyringsanlæg skal ske via den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM). I særlige tilfælde som beskrevet i bekendtgørelsen, kan kravet om anvendelse af BOM dog fraviges (§ 63).

Tilsynsmyndigheden behandler anmeldelser om ændring af nye og bestående fyringsanlæg på samme måde, som anmeldelser af nye fyringsanlæg (§§ 64-67).

Bygge- og anlægsarbejder for ændringer af fyringsanlæg må ikke påbegyndes, før tilsynsmyndigheden har meddelt driftslederen, at anlægget er registreret efter bekendtgørelsen (§ 69, stk. 1).

Ændringer af fyringsanlæg må heller ikke foretages, før tilsynsmyndigheden har meddelt driftslederen, at anlægget er registreret efter bekendtgørelsen (§ 62, stk. 6).

Tilsynsmyndigheden kan meddele særskilt tilladelse til at påbegynder bygge- og anlægsarbejder, før tilsynsmyndigheden har meddelt evt. afgørelse om skærpede eller supplerende krav eller dispensation, hvis tilsynsmyndigheden har udskudt fristen for meddelelse af disse afgørelser og dispensationer (§ 69, stk. 2).

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder kan påklages (§ 97, stk. 1).

Driftslederen har pligt til at opbevare meddelelse om registrering, evt. afgørelser om supplerende eller skærpede krav og evt. dispensationer. Der er ingen formkrav til opbevaringen, som kan ske i form af f.eks. en pdf-fil eller papirudgave. (§ 75).