7. Ændringer af fyringsanlæg

Her beskrives, hvilke ændringer der er omfattet af kravet om anmeldelse og underretning, samt om proceduren for anmeldelse og underretning.

7.1 Ændringer af fyringsanlæg som berører emissionsgrænseværdier

Driftslederen skal anmelde eller underrette om ændringer af nye og bestående

fyringsanlæg, hvis ændringen berører de emissionsgrænseværdier, som fyringsanlæg skal overholde (§ 62, stk. 1-3, og § 84, stk. 1-3).

Det drejer sig om ændringer, som betyder, at fyringsanlægget efter ændringen skal overholde

 •   emissionsgrænseværdier, som er lavere end dem, de hidtil har skullet overholde,
 •   emissionsgrænseværdier, som er højere end dem, de hidtil har skullet overholde,
 •   emissionsgrænseværdier for flere luftforurenende stoffer, eller
 •   emissionsgrænseværdier for færre luftforurenende stoffer.

Ved en ændring af et bestående fyringsanlæg vil anlægget forblive et bestående anlæg efter ændringen. Det ændrede bestående anlæg skal overholde de relevante emissionsgrænseværdier, der gælder for bestående fyringsanlæg.

Skift af brændselstype er en ændring, der berører de emissionsgrænseværdier, fyringsanlægget skal overholde. Skift af brændselstype omfatter:

 •    Skift fra én brændselstype til en anden brændselstype, f.eks. fra gasolie til vegetabilsk olie.
 •    Skift til at anvende flere brændselstyper, f.eks. et fyringsanlæg der går fra at anvende en brændselstype til at anvende to brændselstyper.
 •    Skift til at anvende færre brændselstyper, f.eks. et fyringsanlæg der går fra at anvende tre brændselstyper til at anvende to brændselstyper.

For følgende fyringsanlæg er en øgning af den årlige driftstid en ændring, der berører de emissionsgrænseværdier, fyringsanlægget skal overholde:

 • Bestående nødanlæg eller spidslastanlæg, som ønskes anvendt i mere end 500 timer om året som et løbende gennemsnit over 5 år.
 • Nye nødanlæg, som ønskes anvendt i mere end 500 timer om året som et løbende gennemsnit over 3 år.

For følgende fyringsanlæg er der tale om en ændring, der berører de emissionsgrænseværdier fyringsanlægget skal overholde:

 •    Bestående fyringsanlæg, der overgår til at fungere som enten nødanlæg eller spidslastanlæg, som er i drift i højst 500 timer om året som et løbende gennemsnit over 5 år.
 •    Nye fyringsanlæg, der overgår til at fungere som nødanlæg, som er i drift i højst 500 timer om året som et løbende gennemsnit over 3 år.

Følgende ændringer i brænderens kapacitet er ændringer, der berører de emissionsgrænseværdier, fyringsanlægget skal overholde:

 •    Bestående og nye fyringsanlæg, der anvender en brændselstype, hvor emissionsgrænseværdierne er differentierede i forhold til anlægsstørrelse, og hvor ændringen i brænderkapaciteten betyder, at anlægget skifter fra en størrelseskategori til en anden.

Eksempel: En ny biogasfyret motor skifter brænderkapacitet fra 4,9 MW til 5,1 MW. Den biogasfyrede motor skal overgå fra at overholde emissionsgrænseværdierne, der gælder for nye biogasfyrede motorer på ≤ 5 MW til at overholde emissionsgrænseværdierne, der gælder for nye biogasfyrede motorer på > 5MW.

 •    Nye fyringsanlæg, der deler eller kunne dele en fælles skorsten, hvor emissionsgrænseværdierne er differentierede i forhold til anlægsstørrelse, og hvor ændringen i brænderkapaciteten betyder, at det samlede anlæg skifter fra en størrelseskategori til en anden.

Eksempel: To nye biogasfyrede motorer på 2,5 MW deler en fælles skorsten, og betragtes som ét samlet anlæg på 5,0 MW. På den ene motor ændres brænderens kapacitet til 2,7 MW. Det samlede anlæg får kapacitet på 5,2 MW. Det samlede anlæg overgå fra at overholde emissionsgrænseværdierne, der gælder for nye biogasfyrede motorer på ≤ 5 MW til at overholde emissionsgrænseværdierne, der gælder for nye biogasfyrede motorer på > 5 MW.

Følgende ændringer berører ikke de emissionsgrænseværdier, fyringsanlægget skal overholde:

 •    Nye og bestående fyringsanlæg, der benytter en brændselstype, hvor emissionsgrænseværdierne ikke er differentierede i forhold til anlægsstørrelse.
 •    Bestående fyringsanlæg, der benytter en brændselstype, hvor emissionsgrænseværdierne er differentierede i forhold til anlægsstørrelse, men hvor ændringen i brænderkapaciteten betyder, at anlægget ikke skifter størrelseskategori.
 •    Nye fyringsanlæg, som ikke deler eller kunne dele en fælles skorsten, og som benytter en brændselstype, hvor emissionsgrænseværdierne er differentierede i forhold til anlægsstørrelse, men hvor ændringen i brænderkapaciteten betyder, at anlægget ikke skifter størrelseskategori.
 •    Nye fyringsanlæg, som deler eller kunne dele en fælles skorsten, og som benytter en brændselstype, hvor emissionsgrænseværdierne er differentierede i forhold til anlægsstørrelse, men hvor ændringen i brænderkapaciteten betyder, at det samlede anlæg ikke skifter størrelseskategori.

7.2 Ændringer af bestående anlæg før 2025 og 2030

Ændringer af bestående anlæg på > 5 MW er kun omfattet af bekendtgørelsens regler om anmeldelse eller underretning om ændring, hvis ændringen finder sted den 1. januar 2025 eller derefter. (§ 62, stk. 2, og § 84, stk. 2).

Tilsvarende er ændringer af bestående fyringsanlæg ≤ 5 MW er kun omfattet af bekendtgørelsens regler om anmeldelse af eller underretning om ændring, hvis ændringen finder sted den 1. januar 2030 eller derefter. (§ 62, stk. 3, og § 84, stk. 3).

Hvis der sker ændringer af bestående fyringsanlæg > 5 MW før 1. januar 2025 eller af bestående fyringsanlæg ≤ 5 MW før den 1. januar 2030, så skal disse ændringer behandles efter de gældende regler om godkendelse, hvis anlægget er godkendelsespligtigt. Disse fyringsanlæg bliver først omfattet af bekendtgørelsens miljøkrav fra hhv. den 1. januar 2025 og den 1. januar 2030.

Et fjernvarmeværk har et fyringsanlæg på 10 MW, som blev etableret og idriftsat i 2010. Fjernvarmeværket er omfattet af listepunkt G201. I 2021 ønsker fjernvarmeværket at skifte brændselstype på fyringsanlægget.

Da brændselsskiftet sker før den 1. januar 2025 skal ændringen ikke behandles efter bekendtgørelsen. I stedet skal godkendelsesmyndigheden vurdere, om ændringen giver anledning til væsentlig forurening og dermed om den forudsætter miljøgodkendelse, jf. § 33 i miljøbeskyttelsesloven.

Det beståede fyringsanlæg bliver først omfattet af miljøkravene i bekendtgørelsen fra den 1. januar 2025.

7.3 Anmeldelse og registrering af ændring af fyringsanlæg

Inden ændring af nyt eller bestående fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen skal driftslederen sendes en fuldstændig anmeldelse herom til tilsynsmyndigheden, dvs. kommunen (§ 62, stk. 1-3).

Driftslederen kan tidligst anmelde et nyt fyringsanlæg, når VVM-myndigheden har truffet afgørelse om, at fyringsanlægget ikke er VVM-pligtigt eller truffet afgørelse om VVM-tilladelse (§ 62, stk. 4).

Fyringsanlæg er omfattet af punkt 3a i bilag 2 til VVM-loven, som omfatter ”Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand, bortset fra anlæg på VVM-lovens bilag 1”, og skal screenes for VVM-pligt. For yderligere information om VVM-reglerne henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om miljøvurdering af konkrete projekter.

Anmeldelsen skal indeholde alle de oplysninger, som fremgår af bilag 1, del 3, til bekendtgørelsen, for at være fuldstændig (§ 62, stk. 5).

Anmeldelse af ændringer af nye og bestående fyringsanlæg skal ske via den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM). I særlige tilfælde som beskrevet i bekendtgørelsen, kan kravet om anvendelse af BOM dog fraviges (§ 63).

Tilsynsmyndigheden behandler anmeldelser om ændring af nye og bestående fyringsanlæg på samme måde, som anmeldelser af nye fyringsanlæg (§§ 64-67).

Bygge- og anlægsarbejder for ændringer af fyringsanlæg må ikke påbegyndes, før tilsynsmyndigheden har meddelt driftslederen, at anlægget er registreret efter bekendtgørelsen (§ 69, stk. 1).

Ændringer af fyringsanlæg må heller ikke foretages, før tilsynsmyndigheden har meddelt driftslederen, at anlægget er registreret efter bekendtgørelsen (§ 62, stk. 6).

Tilsynsmyndigheden kan meddele særskilt tilladelse til at påbegynder bygge- og anlægsarbejder, før tilsynsmyndigheden har meddelt evt. afgørelse om skærpede eller supplerende krav eller dispensation, hvis tilsynsmyndigheden har udskudt fristen for meddelelse af disse afgørelser og dispensationer (§ 69, stk. 2).

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder kan påklages (§ 97, stk. 1).

Driftslederen har pligt til at opbevare meddelelse om registrering, evt. afgørelser om supplerende eller skærpede krav og evt. dispensationer. Der er ingen formkrav til opbevaringen, som kan ske i form af f.eks. en pdf-fil eller papirudgave. (§ 75).

7.4. Underretning om og godkendelse af ændringer af fyringsanlæg

Inden ændringer af nye og bestående fyringsanlæg omfattet af de særlige regler om listevirksomheder skal driftslederen underrette godkendelsesmyndigheden om ændringerne (§ 84, stk. 1-3).

Underretninger skal omfatte de oplysninger, der fremgår af bilag 1, del 3 (§ 84, stk. 4).

Underretninger skal ske via den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM). I særlige tilfælde som beskrevet i bekendtgørelsen, kan kravet om anvendelse af BOM dog fraviges (§ 87).

Senest en måned efter modtagelse af underretningen meddeler myndigheden ansøgeren, at de oplysninger, der er nævnt i § 93, stk. 4, og godkendelsen vil blive offentliggjort via Digital Miljøadministration (§ 85, stk. 2).

Godkendelsesmyndigheden vurderer, om der er tale om en godkendelsespligtig ændring. (§ 85). I givet fald igangsættes den almindelige godkendelsesprocedure.

Bekendtgørelsens emissionsgrænseværdier krav om egenkontrol, krav til indretning og drift er direkte bindende, og skal derfor ikke fastsættes som vilkår i miljøgodkendelsen, dog kan godkendelsesmyndigheden fastsætte vilkår i godkendelsen, som:

 • dispenserer fra iltkrav i røggassen, (§ 86, nr. 1),
 • skærper emissionsgrænseværdierne, hvis dette er nødvendigt for at kunne opfylde kravet om bedst tilgængelig teknik, (§ 86, nr. 2),
 • skærper kravene til indretning og drift, hvis det er begrundet i hensynet til omgivelsernes sårbarhed eller kvalitet, (§ 86, nr. 3), eller
 • supplerer kravene til indretning og drift, hvis fyringsanlægget giver anledning til væsentlig forurening, som ikke er reguleret af bekendtgørelsen. (§ 86,nr. 3).

Hvis godkendelsesmyndigheden meddeler godkendelse, offentliggøres godkendelsen og de oplysninger, der er nævnt i § 93, stk. 4, samtidigt med afsendelse af godkendelsen (§ 93, stk. 2).

Hvis der ikke meddeles godkendelse, offentliggør myndigheden de oplysninger, der er nævnt i § 93, stk. 4, senest en måned efter modtagelse af underretningen (§ 93, stk. 3, nr. 2).

Offentliggørelsen sker med undtagelse af de oplysninger, der vil kunne undtages for aktindsigt (§ 93, stk. 6).

Myndigheden oplyser desuden, at der er adgang til aktindsigt i øvrige oplysninger, den er i besiddelse af, med de undtagelser der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger (§ 93, stk. 7).

For yderligere oplysninger om regler om aktindsigt  henvises til Miljøstyrelsens vejledning om lov om aktindsigt i miljøoplysninger.