6.2. Behandling af fremsendte oplysninger

Bekendtgørelsens procestrin for tilsynsmyndighedens behandling af de fremsendte oplysninger for bestående fyringsanlæg fremgår af nedenstående skema.Procestrin for tilsynsmyndighedens behandling af fremsendte oplysninger
Fyringsanlæg på > 5 MW og < 50 MW Fyringsanlæg på ≥ 1 MW og ≤ 5 MW
1 Vurdering af om fyringsanlægget vil kunne opfylde kravene i bekendtgørelsens kapitel 3, 4 og 6 fra den 1. januar 2025 (§ 82, stk. 2, nr. 1). Vurdering af om fyringsanlægget vil kunne opfylde kravene i bekendtgørelsens kapitel 3, 4 og 6 fra den 1. januar 2030 (§ 83, stk. 2, nr. 1).
2

Vurdering af om evt. anmodning om dispensation efter:

  •   § 54 (støvgrænseværdi),
  •   § 55 (SO2-grænseværdi),
  •   § 56 (NOx-grænseværdi) og
  •   § 57 (Iltkrav)
kan imødekommes (§ 82, stk. 2, nr. 2).
Vurdering af om evt. anmodning om dispensation efter § 57 (iltkrav) kan imødekommes. (§ 83, stk. 2, nr. 2).
3 Vurdering af om der skal fastsættes skærpede emissionsgrænseværdier for at kunne opfylde kravet om bedste tilgængelige teknik (§ 82, stk. 2, nr. 3 og § 83, stk. 2, nr. 3)
4 Vurdering af om der skal træffes afgørelse om skærpede eller supplerende krav om indretning og drift (§ 82, stk. 2, nr. 4 og § 83, stk. 2, nr. 4)
5 Senest den 1. januar 2024 meddeler tilsynsmyndigheden evt. § 41-påbud om dispensation, skærpede eller supplerende krav, og oplyser virksomheden om, at de oplysninger, der er nævnt i § 93, stk. 4, og evt. § 41-påbud vil blive offentliggjort via Digital Miljøadministration (DMA) (§ 82, stk. 3). Senest den 1. januar 2029 meddeler tilsynsmyndigheden evt. § 41-påbud om dispensation, skærpede eller supplerende krav, og oplyser virksomheden om, at de oplysninger, der er nævnt i § 93, stk. 4, og evt. § 41-påbud vil blive offentliggjort via Digital Miljøadministration (DMA) (§ 83, stk. 3).
6a

Hvis tilsynsmyndigheden meddeler § 41-påbud, offentliggøres påbuddet og de oplysninger, der er nævnt i § 93, stk. 4, samtidigt med afsendelse af påbuddet (§ 93, stk. 2).

Hvis tilsynsmyndigheden ikke meddeler § 41-påbud offentliggør tilsynsmyndigheden de oplysninger, der er nævnt i § 93, stk. 4, senest den 1. januar 2024 (§ 93, stk. 3, nr. 3).

Hvis tilsynsmyndigheden meddeler § 41-påbud, offentliggøres påbuddet og de oplysninger, der er nævnt i § 93, stk. 4, samtidigt med afsendelse af påbuddet (§ 93, stk. 2).

Hvis tilsynsmyndigheden ikke meddeler § 41-påbud offentliggør tilsynsmyndigheden de oplysninger, der er nævnt i § 93, stk. 4, senest den 1. januar 2029 (§ 93, stk. 3, nr. 4).

6b

Offentliggørelsen omtalt under punkt 6a sker med undtagelse af de oplysninger, der vil kunne undtages for aktindsigt. (§ 93, stk. 6).

Tilsynsmyndigheden oplyser desuden, at der er adgang til aktindsigt i øvrige oplysninger, den er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger. (§ 93, stk. 7).

Der er særlige regler for offentliggørelse, hvis afgørelser om skærpede eller supplerende krav eller dispensationer påklages. (Se § 93, stk. 5).

Den 1. januar 2025 bortfalder miljøgodkendelsens vilkår om emissionsgrænseværdier og egenkontrol for fyringsanlæg > 5 MW og < 50 MW, som er omfattet af de særlige regler om listevirksomheder (§ 100, stk. 1 og 3, § 102, stk.1, og § 104, stk.1).

Den 1. januar 2030 bortfalder vilkår om emissionsgrænseværdier og egenkontrol for fyringsanlæg ≥ 1 MW og ≤ 5 MW, som er omfattet af de særlige regler om listevirksomheder  (§ 100, stk. 2 og 3, § 101, § 102, stk. 2, § 103 og § 104, stk. 2).

Det er ikke et krav i bekendtgørelsen, men tilsynsmyndigheden bør som god service oplyse virksomheden om, hvilke vilkår og godkendelser der bortfalder hhv. den 1. januar 2025 og 1. januar 2030.