5.2. Registrering af bestående fyringsanlæg

Tilsynsmyndighedens behandling af en anmeldelse af bestående fyringsanlæg er beskrevet i nedenstående skema.Procestrin for tilsynsmyndighedens behandling af anmeldelser

Fyringsanlæg på > 5 MW og < 50 MW Fyringsanlæg på ≥ 1 MW og ≤ 5 MW
1 Kvittering for anmeldelsen senest 1 uge efter modtagelse af anmeldelsen. Samtidig orienteres driftslederen om, at registreringen sammen med de oplysninger i anmeldelsen, som er nævnt i § 93, stk. 4, vil blive offentliggjort via Digital Miljøadministration (DMA) (§ 70).
2 Vurdering af om anmeldelsen er fuldstændig. Hvis anmeldelsen er ufuldstændig, oplyser tilsynsmyndigheden senest 3 uger fra modtagelsen, hvilke oplysninger der mangler, og sætter en tidsfrist for fremsendelse af de manglende oplysninger. Hvis tilsynsmyndigheden modtager de manglende oplysninger, behandler den anmeldelsen (§ 71).
3 Vurdering af om fyringsanlægget vil kunne opfylde kravene i bekendtgørelsens kapitel 3-6 fra den 1. januar 2025 (§ 72, nr. 1). Vurdering af om fyringsanlægget vil kunne opfylde kravene i bekendtgørelsens kapitel 3-6 fra den 1. januar 2030 (§ 72, nr. 1).
4

Vurdering af om evt. anmodning om dispensation efter:

  •   § 53 (støjgrænser),
  •   § 54 (støvgrænseværdi),
  •   § 55 (SO2-grænseværdi),
  •   § 56 (NOx-grænseværdi) og
  •   § 57 (Iltkrav)
kan imødekommes. (§ 72, nr. 2).

Vurdering af om evt. anmodning om dispensation efter:

  •   § 53 (støjgrænser) og
  •   § 57 (Iltkrav)
 kan imødekommes. (§ 72, nr. 2).
5 Vurdering af om der skal træffes afgørelse om skærpede eller supplerende krav (§ 72, nr. 3).
6 Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at det anmeldte ikke kan registreres, meddeler tilsynsmyndigheden dette inden en måned efter modtagelse af en fuldstændig anmeldelse (§ 73, stk. 3 og § 74, stk. 3).
7 Senest den 1. januar 2024 sender tilsynsmyndigheden meddelelse om registrering og om evt. afgørelser og dispensation, (§ 73, stk. 1 og 2), og oplyser driftslederen om, hvilke godkendelser eller vilkår i godkendelser, der bortfalder fra den 1. januar 2025 (§ 73, stk. 4). Senest den 1. januar 2029 sender tilsynsmyndigheden meddelelse om registrering og om evt. afgørelser og dispensation, (§ 74, stk. 1 og 2), og oplyser driftslederen om, hvilke § 42-påbud, godkendelser eller vilkår i godkendelser, der bortfalder fra den 1. januar 2030 (§ 74, stk. 4).
8 Senest den 1. januar 2024 oplyser tilsynsmyndigheden driftslederen om, hvilke godkendelser eller vilkår i godkendelser, der bortfalder fra den 1. januar 2025 (§ 73, stk. 4). Senest den 1. januar 2029 oplyser tilsynsmyndigheden driftslederen om, hvilke § 42-påbud, godkendelser eller vilkår i godkendelser, der bortfalder fra den 1. januar 2030 (§ 74, stk. 4).
9

Samtidig med fremsendelserne, som er omtalt i punkt 7, offentliggør tilsynsmyndigheden meddelelse om registrering, evt. afgørelser om supplerende eller skærpede krav, og evt. dispensationer, samt de oplysninger i anmeldelsen, som er nævnt i § 93, stk. 4, i den Digitale Miljøadministration (DMA) (§ 93, stk. 1).

Offentliggørelsen sker med undtagelse af de oplysninger, der vil kunne undtages for aktindsigt (§ 93, stk. 6).

Tilsynsmyndigheden oplyser desuden, at der er adgang til aktindsigt i øvrige oplysninger, den er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger (§ 93, stk. 7).

Der er særlige regler for offentliggørelse, hvis afgørelser om skærpede eller supplerende krav eller dispensationer påklages (Se § 93, stk. 5).

10 Registrering i Byg og Miljø (BOM) af datoen for fuldstændig anmeldelse og dato for meddelelse om registrering eller meddelelse om, at anlægget ikke kan registreres (§ 76).
11 Senest den 1. april 2025 fjerner tilsynsmyndigheden godkendelser af virksomheder omfattet af listepunkt G201, som udelukkende omfattet særskilte fyringsanlæg > 5 MW, fra den digitale Miljøadministration (DMA) (§ 77). Senest den 1. april 2030 fjerner tilsynsmyndigheden øvrige godkendelser af virksomheder omfattet af listepunkt G201, og godkendelser af virksomheder omfattet af listepunkt G202 fra den digitale Miljøadministration (DMA) (§ 78).

En meddelelse om registrering er en ”konstaterende afgørelse”, dvs. en konstatering af, at fyringsanlægget skal overholde de gældende og direkte bindende krav i bekendtgørelsen. Der er således ikke tale om en egentlig afgørelse, og meddelelse om registrering skal derfor ikke partshøres, ligesom den heller ikke kan påklages.

Afgørelser om supplerende og skærpede krav samt dispensationer er afgørelser.

Hvis virksomheden samtidig med en fuldstændig anmeldelsen sender ansøgning om tilladelse efter § 19, stk. 1, nr. 3, eller § 28, stk. 1 og 3, i miljøbeskyttelsesloven, skal tilsynsmyndigheden tilrettelægge sagsbehandlingen med henblik på, at afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven og afgørelse om skærpede eller supplerende krav og dispensation efter bekendtgørelsen meddeles samtidigt (§68).

Hvis tilsynsmyndigheden ikke meddeler afgørelse om skærpede eller supplerende krav eller dispensation efter bekendtgørelsen, er der ikke krav om samtidighed mellem meddelelse om registrering og ovennævnte afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven (§ 68).