5. Anmeldeordning for bestående anlæg

Fyringsanlæg, der er sat i drift inden den 20. december 2018, og omfattet af anmeldeordningen, skal sende en anmeldelse og registreres hos tilsynsmyndigheden, hvis de fortsat skal være i drift efter hhv. den 1. januar 2025 og 1. januar 2030.

5.1 Anmeldelse af bestående fyringsanlæg

Bestående fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen skal anmelde sig til tilsynsmyndigheden senest følgende datoer:

 • Den 1. september 2023, hvis fyringsanlægget er > 5 MW og < 50 MW. (§ 61, stk. 1).
 • Den 1. september 2028, hvis fyringsanlægget er ≥ 1 MW og ≤ 5 MW. (§ 61, stk. 2).

Anmeldelsen skal indeholde alle de oplysninger, som fremgår af bilag 1, del 2, til bekendtgørelsen. (§ 61, stk. 3).

Det skal fremgå af anmeldelsen, hvis der søges om dispensation fra:

 • Støjgrænserne i § 36, stk. 1 og 2. (§ 53).
 • Emissionsgrænseværdien for støv for visse træfyrede anlæg > 5 MW. (§ 54).
 • Emissionsgrænseværdien for SO2 for halmfyrede anlæg > 5 MW. (§ 55).
 • Emissionsgrænseværdien for NOx for gasoliefyrede kedelanlæg > 5 MW. (§ 56).
 • Krav til iltindhold i biomassefyrede kedelanlæg. (§ 57).

Se nærmere om reglerne for dispensation, herunder kriterier for at opnå dispensation.

Anmeldelse af bestående fyringsanlæg skal ske via den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM). I særlige tilfælde som beskrevet i bekendtgørelsen, kan kravet om anvendelse af BOM dog fraviges (§ 63).

Bestående fyringsanlæg ikke kan blive omfattet af bekendtgørelsen før tid, dvs. før den 1. januar 2025 eller den 1. januar 2030, heller ikke selvom om de bliver anmeldt før tid.

5.2 Registrering af bestående fyringsanlægProcestrin for tilsynsmyndighedens behandling af anmeldelser

Fyringsanlæg på > 5 MW og < 50 MW Fyringsanlæg på ≥ 1 MW og ≤ 5 MW
1 Kvittering for anmeldelsen senest 1 uge efter modtagelse af anmeldelsen. Samtidig orienteres driftslederen om, at registreringen sammen med de oplysninger i anmeldelsen, som er nævnt i § 93, stk. 4, vil blive offentliggjort via Digital Miljøadministration (DMA) (§ 70).
2 Vurdering af om anmeldelsen er fuldstændig. Hvis anmeldelsen er ufuldstændig, oplyser tilsynsmyndigheden senest 3 uger fra modtagelsen, hvilke oplysninger der mangler, og sætter en tidsfrist for fremsendelse af de manglende oplysninger. Hvis tilsynsmyndigheden modtager de manglende oplysninger, behandler den anmeldelsen (§ 71).
3 Vurdering af om fyringsanlægget vil kunne opfylde kravene i bekendtgørelsens kapitel 3-6 fra den 1. januar 2025 (§ 72, nr. 1). Vurdering af om fyringsanlægget vil kunne opfylde kravene i bekendtgørelsens kapitel 3-6 fra den 1. januar 2030 (§ 72, nr. 1).
4

Vurdering af om evt. anmodning om dispensation efter:

 •   § 53 (støjgrænser),
 •   § 54 (støvgrænseværdi),
 •   § 55 (SO2-grænseværdi),
 •   § 56 (NOx-grænseværdi) og
 •   § 57 (Iltkrav)
kan imødekommes. (§ 72, nr. 2).

Vurdering af om evt. anmodning om dispensation efter:

 •   § 53 (støjgrænser) og
 •   § 57 (Iltkrav)
 kan imødekommes. (§ 72, nr. 2).
5 Vurdering af om der skal træffes afgørelse om skærpede eller supplerende krav (§ 72, nr. 3).
6 Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at det anmeldte ikke kan registreres, meddeler tilsynsmyndigheden dette inden en måned efter modtagelse af en fuldstændig anmeldelse (§ 73, stk. 3 og § 74, stk. 3).
7 Senest den 1. januar 2024 sender tilsynsmyndigheden meddelelse om registrering og om evt. afgørelser og dispensation, (§ 73, stk. 1 og 2), og oplyser driftslederen om, hvilke godkendelser eller vilkår i godkendelser, der bortfalder fra den 1. januar 2025 (§ 73, stk. 4). Senest den 1. januar 2029 sender tilsynsmyndigheden meddelelse om registrering og om evt. afgørelser og dispensation, (§ 74, stk. 1 og 2), og oplyser driftslederen om, hvilke § 42-påbud, godkendelser eller vilkår i godkendelser, der bortfalder fra den 1. januar 2030 (§ 74, stk. 4).
8 Senest den 1. januar 2024 oplyser tilsynsmyndigheden driftslederen om, hvilke godkendelser eller vilkår i godkendelser, der bortfalder fra den 1. januar 2025 (§ 73, stk. 4). Senest den 1. januar 2029 oplyser tilsynsmyndigheden driftslederen om, hvilke § 42-påbud, godkendelser eller vilkår i godkendelser, der bortfalder fra den 1. januar 2030 (§ 74, stk. 4).
9

Samtidig med fremsendelserne, som er omtalt i punkt 7, offentliggør tilsynsmyndigheden meddelelse om registrering, evt. afgørelser om supplerende eller skærpede krav, og evt. dispensationer, samt de oplysninger i anmeldelsen, som er nævnt i § 93, stk. 4, i den Digitale Miljøadministration (DMA) (§ 93, stk. 1).

Offentliggørelsen sker med undtagelse af de oplysninger, der vil kunne undtages for aktindsigt (§ 93, stk. 6).

Tilsynsmyndigheden oplyser desuden, at der er adgang til aktindsigt i øvrige oplysninger, den er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger (§ 93, stk. 7).

Der er særlige regler for offentliggørelse, hvis afgørelser om skærpede eller supplerende krav eller dispensationer påklages (Se § 93, stk. 5).

10 Registrering i Byg og Miljø (BOM) af datoen for fuldstændig anmeldelse og dato for meddelelse om registrering eller meddelelse om, at anlægget ikke kan registreres (§ 76).
11 Senest den 1. april 2025 fjerner tilsynsmyndigheden godkendelser af virksomheder omfattet af listepunkt G201, som udelukkende omfattet særskilte fyringsanlæg > 5 MW, fra den digitale Miljøadministration (DMA) (§ 77). Senest den 1. april 2030 fjerner tilsynsmyndigheden øvrige godkendelser af virksomheder omfattet af listepunkt G201, og godkendelser af virksomheder omfattet af listepunkt G202 fra den digitale Miljøadministration (DMA) (§ 78).

En meddelelse om registrering er en ”konstaterende afgørelse”, dvs. en konstatering af, at fyringsanlægget skal overholde de gældende og direkte bindende krav i bekendtgørelsen. Der er således ikke tale om en egentlig afgørelse, og meddelelse om registrering skal derfor ikke partshøres, ligesom den heller ikke kan påklages.

Afgørelser om supplerende og skærpede krav samt dispensationer er afgørelser.

Hvis virksomheden samtidig med en fuldstændig anmeldelsen sender ansøgning om tilladelse efter § 19, stk. 1, nr. 3, eller § 28, stk. 1 og 3, i miljøbeskyttelsesloven, skal tilsynsmyndigheden tilrettelægge sagsbehandlingen med henblik på, at afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven og afgørelse om skærpede eller supplerende krav og dispensation efter bekendtgørelsen meddeles samtidigt (§68).

Hvis tilsynsmyndigheden ikke meddeler afgørelse om skærpede eller supplerende krav eller dispensation efter bekendtgørelsen, er der ikke krav om samtidighed mellem meddelelse om registrering og ovennævnte afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven (§ 68).

5.3 Drift af bestående fyringsanlæg efter den 1/1 2025 og 1/1 2030

Efter den 1. januar 2025 må bestående fyringsanlæg > 5 MW og < 50 MW, som er omfattet af anmeldeordningen, kun drives, hvis tilsynsmyndigheden har registreret fyringsanlægget (§ 73, stk. 5).

Efter den 1. januar 2030 må bestående fyringsanlæg ≥ 1 MW og ≤ 5 MW, som er omfattet af anmeldeordningen, kun drives, hvis tilsynsmyndigheden har registreret fyringsanlægget (§ 74, stk. 5).

Driftslederen har pligt til at opbevare meddelelse om registrering, evt. afgørelser om supplerende eller skærpede krav og evt. dispensationer (§ 75). Der er ingen formkrav til opbevaringen, som kan ske i form af f.eks. en pdf-fil eller papirudgave.