4.1. Ansøgning om godkendelse af nye fyringsanlæg

Nye fyringsanlæg skal anmeldes efter VVM-reglerne, da de er omfattet af punkt 3a i bilag 2 til VVM-loven, som omfatter ”Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand, bortset fra anlæg på VVM-lovens bilag 1. For yderligere information om VVM-reglerne henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om miljøvurdering af konkrete projekter.

Ansøgninger om godkendelse af nye fyringsanlæg, kan sendes samtidig med anmeldelsen efter VVM-reglerne.

Ansøgninger om godkendelse af nye fyringsanlæg omfattet af de særlige regler for listevirksomheder skal indeholde de oplysninger, der fremgår af § 6 i godkendelsesbekendtgørelsen, og skal suppleres med de oplysninger, der fremgår af bilag 1, del 1, til bekendtgørelsen (§ 2, stk. 2, og § 79).

Det skal fremgå af ansøgningen, hvis driftslederen ønsker at søge om dispensation fra kravet til iltindholdet for kedelanlæg, der anvender fast biomasse som brændsel.