3.2. Registrering af nye fyringsanlæg

Tilsynsmyndigheden kan tidligst påbegynde behandlingen af en anmeldelse af et nyt fyringsanlæg, når der er truffet afgørelse om, at fyringsanlægget ikke er VVM-pligtigt eller der er truffet afgørelse om VVM-tilladelse (§60, stk. 2).

For yderligere information om VVM-reglerne henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om miljøvurdering af konkrete projekter.

Tilsynsmyndighedens behandling af anmeldelser af nye fyringsanlæg omfatter følgende trin:

1. Kvittering for anmeldelsen senest 1 uge efter modtagelse af anmeldelsen. Samtidig orienteres driftslederen om, at registreringen sammen med de oplysninger i anmeldelsen, som er nævnt i § 93, stk. 4, vil blive offentliggjort via Digital MiljøAdministration (DMA) (§ 64).

2. Vurdering af om anmeldelsen er fuldstændig. Hvis anmeldelsen er ufuldstændig, oplyser tilsynsmyndigheden senest 3 uger fra modtagelsen, hvilke oplysninger der mangler, og sætter en tidsfrist for fremsendelse af de manglende oplysninger. Hvis tilsynsmyndigheden modtager de manglende oplysninger, behandler den anmeldelsen (§ 65).

3. Vurdering af om fyringsanlægget kan opfylde kravene i bekendtgørelsens kapitel 3-6, og om der skal træffes afgørelse om skærpede og supplerende krav, og om der skal meddeles dispensation (§ 66).

4. Senest én måned efter modtagelse af en fuldstændig anmeldelse sendes meddelelse om registrering, samt evt. afgørelser om supplerende og skærpede krav og evt. dispensationer (§ 67, stk. 1 og 2).

Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at det anmeldte ikke kan registreres, meddeler tilsynsmyndigheden dette indenfor samme tidsfrist (§ 67, stk. 3).

Se nedenfor om tilsynsmyndighedens muligheder for at udskyde tidsfristen med én måned.

5. Samtidig med fremsendelserne, som er omtalt i punkt 4, offentliggør tilsynsmyndigheden meddelelse om registrering, evt. afgørelser om supplerende eller skærpede krav, og evt. dispensationer, samt de oplysninger i anmeldelsen, som er nævnt i § 93, stk. 4, i den Digitale Miljøadministration (DMA) (§ 93, stk. 1).

Offentliggørelsen sker med undtagelse af de oplysninger, der vil kunne undtages for aktindsigt (§ 93, stk. 6).

Tilsynsmyndigheden oplyser desuden, at der er adgang til aktindsigt i øvrige oplysninger, den er i besiddelse af, med de undtagelser der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger (§ 93, stk. 7).

Der er særlige regler for offentliggørelse, hvis afgørelser om skærpede eller supplerende krav eller dispensationer påklages (§ 93, stk. 5).

6. Indberetning via Byg og Miljø (BOM) af datoen for fuldstændig anmeldelse og dato for meddelelse om registrering, eller meddelelse om, at anlægget ikke kan registreres (§ 76).

En meddelelse om registrering er en ”konstaterende afgørelse”, dvs. en konstatering af, at fyringsanlægget skal overholde de gældende og direkte bindende krav i bekendtgørelsen. Der er således ikke tale om en egentlig afgørelse, og meddelelse om registrering skal derfor ikke partshøres, ligesom den heller ikke kan påklages (§ 97, stk. 1).

Afgørelser om supplerende og skærpede krav samt dispensationer er afgørelser.

Fristen på én måned for meddelelse af registrering eller meddelelse om at fyringsanlægget ikke kan registreres, kan ikke udskydes.

Fristen for meddelelse af afgørelser, der vedrører emissionsgrænseværdier for NOx, SO2 og støv eller overvågning af CO, kan ikke udskydes (§ 67, stk. 4).

Tilsynsmyndigheden kan udskyde fristen for f.eks. meddelelse af afgørelser og dispensationer om støjgrænser eller afgørelser om lavfrekvent støj. Her vil der typisk være behov for mere end en måneds sagsbehandlingstid. I så fald meddeler tilsynsmyndigheden senest én måned fra modtagelse af en fuldstændig anmeldelse, hvornår disse afgørelser forventes truffet (§ 67, stk. 4).

Hvis virksomheden samtidig med en fuldstændig anmeldelsen sender ansøgning om tilladelse efter § 19, stk. 1, nr. 3, eller § 28, stk. 1 og 3, i miljøbeskyttelsesloven, skal tilsynsmyndigheden tilrettelægge sagsbehandlingen med henblik på, at afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven og afgørelse om skærpede eller supplerende krav og dispensation efter bekendtgørelsen meddeles samtidigt (§ 68).

Hvis tilsynsmyndigheden ikke meddeler afgørelse om skærpede eller supplerende krav eller dispensation efter bekendtgørelsen, er der ikke krav om samtidighed mellem meddelelse om registrering og ovennævnte afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven.