3.1. Anmeldelse af nye fyringsanlæg

Inden etablering af et nyt fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen, skal driftslederen sende en fuldstændig anmeldelse herom til tilsynsmyndigheden, dvs. kommunen. (§ 60, stk. 1).

Driftslederen kan tidligst anmelde et nyt fyringsanlæg, når VVM-myndigheden har truffet afgørelse om, at fyringsanlægget ikke er VVM-pligtigt eller truffet afgørelse om VVM-tilladelse. (§ 60, stk. 2).

Fyringsanlæg er omfattet af punkt 3a i bilag 2 til VVM-loven, som omfatter ”Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand, bortset fra anlæg på VVM-lovens bilag 1”, og skal screenes for VVM-pligt. For yderligere information om VVM-reglerne henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om miljøvurdering af konkrete projekter.

Anmeldelsen skal indeholde alle de oplysninger, som fremgår af bilag 1, del 1, til bekendtgørelsen, for at være fuldstændig (§ 60, stk. 3).

Det skal fremgå af anmeldelsen, hvis driftslederen ønsker at søge om dispensation fra støjgrænser eller kravet til iltindholdet for kedelanlæg, der anvender fast biomasse som brændsel (§ 60, stk. 3).

Anmeldelse af nye fyringsanlæg skal ske via den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM). I særlige tilfælde som beskrevet i bekendtgørelsen, kan kravet om anvendelse af BOM dog fraviges. (§ 63).