2. Regulering

Bekendtgørelsen indeholder to reguleringsformer, nemlig en anmeldeordning og særlige regler for listevirksomheder. Ved reguleringen af mellemstore fyringsanlæg skelnes desuden mellem nye og bestående fyringsanlæg.

2.1 Bestående og nye fyringsanlæg

Bestående fyringsanlæg Fyringsanlæg, der er sat i drift inden den 20. december 2018.
Nye fyringsanlæg Fyringsanlæg, der sættes i drift den 20. december 2018 eller herefter.

I bekendtgørelsen er bestående fyringsanlæg defineret som ”Et fyringsanlæg, der er sat i drift før den 20. december 2018, eller som har fået meddelt godkendelse efter lovens § 33 inden den 19. december 2017, forudsat at anlægget sættes i drift senest den 20. december 2018” (§ 4, nr. 2).

Nye fyringsanlæg er defineret som ”Andre fyringsanlæg end bestående” (§ 4, nr. 19).

Miljøstyrelsen har rådført sig med EU-Kommissionen om, hvorvidt et fyringsanlæg, der godkendes efter den 19. december 2017, og sættes i drift inden den 20. december 2018, betragtes som et nyt eller bestående fyringsanlæg. EU-Kommissionen har oplyst, at et sådant anlæg er et bestående fyringsanlæg, fordi idriftsættelsesdatoen tillader at betragte det som et sådant.

2.2 Fyringsanlæg omfattet af de to reguleringsformer

Fyringsanlæg, som er omfattet af anmeldeordningen og de særlige regler for listevirksomheder, er vist i nedenstående skema.

Fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen

(§ 2, stk. 1, nr. 5, og stk.2)

Fyringsanlæg omfattet af de særlige regler for listevirksomheder

(§ 2, stk. 2)

Fyringsanlæg, som ikke er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en anden godkendelsespligtig virksomhed:

  •   Fyringsanlæg på ikke-godkendelsespligtig virksomhed, f.eks. gartnerier, hospitaler, maskinværksteder, kommunale spildevandsrensningsanlæg, ikke-godkendelsespligtige foderstofvirksomheder og forsvaret.

Fyringsanlæg på virksomheder, hvis hovedaktiviteter er listepunkt G 201 eller G 202:

  •   Fyringsanlæg på et fjernvarmeværk, kraftvarmeværk eller kraftværk, hvor hovedaktivitet er listepunkt G 201 eller G 202.

Fyringsanlæg på husdyrbrug

Fyringsanlæg, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en listevirksomhed:

  • Fyringsanlæg til indirekte tørring på godkendelsespligtige foderstofvirksomheder (listepunkt E207 eller 6.4 b) ii) nr. 9).
  • Fyringsanlæg på en anden godkendelsespligtig virksomhed, hvor hovedaktiviteten ikke er omfattet af listepunkt G 201 eller G 202.
Fyringsanlæg, som er omfattet af listepunkt 1.1 a eller 1.1 b i bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen, medmindre fyringsanlægget er omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg.

Begrebet ”teknisk og forureningsmæssigt forbundet” er forklaret i afsnit 5.3.9 i godkendelsesvejledningen. Godkendelsespligten for aktiviteter, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en listevirksomhed, er fastsat i § 3, stk. 1, i godkendelsesbekendtgørelsen.

Et fjernvarmeværk, der består af to fyringsanlæg, er godkendt efter listepunkt G 201 som hovedaktivitet. I 2020 sættes et nyt fyringsanlæg i drift på fjernvarmeværket.

Det nye fyringsanlæg er omfattet af bekendtgørelsens anmeldeordning, og skal anmeldes som et nyt anlæg.

De to bestående fyringsanlæg er også omfattet af bekendtgørelsens anmeldeordning.

Et fjernvarmeværk, der består af ét fyringsanlæg, er godkendt efter listepunkt G 202 som hovedaktivitet. I 2020 sættes et nyt fyringsanlæg i drift på fjernvarmeværket.

Det nye fyringsanlæg er omfattet af bekendtgørelsens anmeldeordning, og skal anmeldes som et nyt anlæg.

Det bestående fyringsanlæg er også omfattet af bekendtgørelsens anmeldeordning.

En virksomhed er omfattet af listepunkt J 205 (biogasanlæg) som hovedaktivitet. Virksomheden har et bestående fyringsanlæg, som er teknisk for forureningsmæssigt forbundet med hovedaktiviteten. Fyringsanlægget er godkendt som listepunkt G201. I 2020 sættes et nyt fyringsanlæg i drift på virksomheden.

Det nye fyringsanlæg er omfattet af bekendtgørelsens særlige regler for listevirksomheder og skal ansøge om godkendelse.

Det bestående fyringsanlæg er også omfattet af bekendtgørelsens særlige regler for listevirksomheder.

En virksomhed består af fire fyringsanlæg på hver 14 MW.

Den samlede nominelle indfyrede termiske effekt af virksomhedens fire anlæg er 56 MW (4 x 14 MW). Virksomheden er omfattet af listepunkt 1.1. a eller 1.1 b afhængig af brændselstypen, og de fire fyringsanlæg er omfattet af bekendtgørelsens særlige regler for listevirksomheder.

(Fyringsanlæggene er ikke omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg, da anlæg mindre end 15 MW ikke medregnes ved beregning af den samlede indfyrede effekt efter skorstensreglen i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg.)

2.3 Miljøkrav for fyringsanlæg omfattet af de to reguleringsformer

I nedenstående skema er vist, hvilke miljøkrav der gælder for fyringsanlæg omfattet af hhv. anmeldeordningen og de særlige regler for listevirksomheder (§ 2, stk. 1 og 3).

Miljøkrav

Miljøkrav gældende for fyringsanlæg omfattet af:

Anmeldeordningen De særlige regler for listevirksomheder
Krav om begrænsning af luftforurening (bekendtgørelsens kapitel 3) + +
Krav om egenkontrol med luftforurening (bekendtgørelsens kapitel 4) + +

Krav om begrænsning af støj og luftimmissioner (B-værdier)

(bekendtgørelsens kapitel 5)
+ ÷
Krav til indretning og drift (bekendtgørelsens kapitel 6) + +
Regler om kommunal anvisning af eget affald (bekendtgørelsens kapitel 10) + +

De gældende miljøkrav er direkte bindende for fyringsanlæggene. Det betyder, at kravene ikke skal fastsættes som vilkår i en miljøgodkendelse for de godkendelsespligtige fyringsanlæg eller i anden afgørelse. Dog kan tilsyns- og godkendelsesmyndigheden i visse tilfælde skærpe, supplere eller dispensere fra bekendtgørelsens krav.

Støj og luftimmissioner fra disse fyringsanlæg er reguleret af miljøgodkendelsens vilkår om støj og afkasthøjder/B-værdier for den samlede virksomhed, inkl. virksomhedens mellemstore fyringsanlæg.