16.6. Dispensation fra iltkrav

Dispensation fra iltkravet på > 4 % kan kun gives til nye og bestående fyringsanlæg, der anvender biomasse som brændsel (§ 57, stk. 1).

Dispensation kan gives til sådanne kedelanlæg omfattet af anmeldeordningen eller af de særlige regler for listevirksomheder (§ 73, stk. 2, § 82, stk. 3, og § 83, stk. 3).

Dispensationen forudsætter, at fyringsanlægget kan overholde bekendtgørelsens emissionsgrænseværdier for dioxiner og PAHer (§ 57, stk. 1).

Ansøgning om dispensation fra iltkravet skal vedlægges dokumentation for, at fyringsanlægget opfylder kriterierne for at få dispensationen.

Ansøgning om dispensation fra iltkrav sendes samtidigt med, at driftslederen sender anmeldelsen, hvis der er tale om et anlæg omfattet af anmeldeordningen, eller samtidigt med at driftslederen sender oplysninger om anlægget eller ansøgning om godkendelse, hvis anlægget er omfattet af de særlige regler for listevirksomheder (§ 61, § 82, stk. 1, og § 83, stk. 1).

Ansøgningen sendes via den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM). I visse tilfælde kan kravet om brug af BOM fraviges (§ 63 og § 87).

For fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen meddeles evt. dispensationer fra iltkrav efter bekendtgørelsens § 57. Eventuel dispensation meddeles samtidig med meddelelse om registrering (§ 67, stk. 2, § 73, stk. 2 og § 74, stk. 2), og kan påklages (§ 97, stk. 1).

Hvis der er tale om et fyringsanlæg omfattet af de særlige regler for listevirksomheder meddeles evt. dispensationer fra iltkrav som afgørelse efter § 33 eller § 41 i miljøbeskyttelsesloven (§ 81, nr. 1, § 82, stk. 3, og § 83, stk. 3).