16.5. Ansøgning om og meddelelse af dispensation fra emissionsgrænseværdier for støv, SO2 og NOx

Ansøgning om dispensation fra emissionsgrænseværdier for støv, SO2 og NOx sendes senest den 1. september 2023 samtidigt med, at driftslederen sender anmeldelsen, hvis der er tale om et anlæg omfattet af anmeldeordningen, eller samtidigt med at driftslederen sender oplysninger om anlægget, hvis anlægget er omfattet af de særlige regler for listevirksomheder (§ 61, stk. 1 og § 82, stk. 1).

Ansøgning om dispensation sendes via den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM). I visse tilfælde kan kravet om brug af BOM fraviges (§ 63 og § 87).

For fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen meddeles evt. dispensationer fra emissionsgrænseværdien for støv, SO2 og NOx efter bekendtgørelsens § 54, § 55 og § 56 (§ 73, stk. 2). Eventuel dispensation meddeles samtidig med meddelelse om registrering, dvs. senest den 1. januar 2024 (§ 73, stk. 2). Dispensationerne er afgørelser, som kan påklages (§ 97, stk. 1).

For fyringsanlæg omfattet af de særlige regler for listevirksomheder meddeles evt. dispensationer fra emissionsgrænseværdien for støv, NOx og SO2 som påbud efter § 41 i miljøbeskyttelsesloven og senest den 1. januar 2024 (§ 82, stk. 3).