16.3. Dispensation fra emissionsgrænseværdien for NOx

Dispensation fra emissionsgrænseværdien for NOx kan kun gives til bestående kedelanlæg > 5 MW, som anvender gasolie som brændsel (§ 56, stk. 1).

Dispensation kan gives til sådanne kedelanlæg omfattet af anmeldeordningen eller af de særlige regler for listevirksomheder (§ 73, stk. 2, og § 82, stk. 3).

Med luftvejledningen fra 2001 blev der givet mulighed for, at miljømyndigheden kunne acceptere en lempet emissionsgrænseværdi for NOx for gasoliefyrede kedelanlæg, der på daværende tidspunkt var eksisterende, hvis det viste sig nødvendigt.

Det er alene disse fyringsanlæg, som kan få dispensation fra bekendtgørelsens emissionsgrænseværdi for NOx.

En dispensation forudsætter, at der er tale om et fyringsanlæg, som i Luftvejledningens forstand var eksisterende, dvs. som oprindeligt blev godkendt før juni 2001, og som med henvisning til Luftvejledningen har vilkår om en emissionsgrænseværdi for NOx på 250 mg/normal m3 ved 10 % ilt (§ 56, stk. 1).

Desuden er det en forudsætning, at fyringsanlægget leverer mindst 50 % af anlæggets nyttevarmeproduktion til et offentligt fjernvarmenet i form af damp eller varmt vand (§ 56, stk. 1).

Dispensationen er tidsbegrænset og gælder for perioden 1. januar 2025 til 1. januar 2030, hvor fyringsanlægget skal overholde en emissionsgrænseværdi på 410 mg/normal m3 ved 3 % ilt. Herefter skal fyringsanlægget overholde emissionsgrænseværdien for NOx på 180 mg/normal m3 ved 3 % ilt i bilag 3 og 4 (§ 56, stk. 2, § 7 og § 12, stk. 1).