16.2. Dispensation fra emissionsgrænseværdien for SO2

Dispensation fra emissionsgrænseværdien for SO2 kan kun gives til bestående kedelanlæg > 5 MW, som anvender halm som brændsel (§ 55, stk. 1).

Dispensation kan gives til sådanne kedelanlæg omfattet af anmeldeordningen eller af de særlige regler for listevirksomheder (§ 73, stk. 2, og § 82, stk. 3).

En dispensation forudsætter, at fyringsanlægget leverer mindst 50 % af anlæggets nyttevarmeproduktion til et offentligt fjernvarmenet i form af damp eller varmt vand (§ 55, stk. 1).

Dispensationen er tidsbegrænset og gælder for perioden 1. januar 2025 til 1. januar 2030, hvor fyringsanlægget skal overholde en emissionsgrænseværdi på 1100 mg/normal m3 ved 6 % ilt. Herefter skal fyringsanlægget overholde emissionsgrænseværdien for SO2 som fremgår af bekendtgørelsens bilag 3 (§ 55, stk. 2, og § 7).