16.1. Dispensation fra emissionsgrænseværdien for støv

Dispensation fra emissionsgrænseværdien for støv kan kun gives til bestående kedelanlæg > 5 MW, som anvender fast træbiomasse som brændsel (§ 54, stk. 1).

Dispensation kan gives til sådanne kedelanlæg omfattet af anmeldeordningen eller af de særlige regler for listevirksomheder (§ 73, stk. 2, og § 82, stk. 3).

En dispensation forudsætter, at fyringsanlægget frem til 1. januar 2025 har haft vilkår om at overholde en emissionsgrænseværdi for støv på 100 mg/normal m3 ved 10 % ilt. Desuden skal fyringsanlægget være udstyret med røggaskondensering og levere mindst 50 % af anlæggets nyttevarmeproduktion til et offentligt fjernvarmenet i form af damp eller varmt vand (§ 54, stk. 1).

Dispensationen er tidsbegrænset og gælder for perioden 1. januar 2025 til 1. januar 2030, hvor fyringsanlægget skal overholde en emissionsgrænseværdi på 136 mg/normal m3 ved 6 % ilt. Herefter skal fyringsanlægget overholde emissionsgrænseværdien for støv, som fremgår af bekendtgørelsens bilag 3 (§ 54, stk. 2, og § 7).