16. Dispensationer

Bekendtgørelsens emissionsgrænseværdier og iltkrav er som udgangspunkt gældende, men tilsyns- og godkendelsesmyndigheden kan i særlige tilfælde dispensere fra disse krav. Mulighederne for dispensation fra støjgrænser er beskrevet under afsnittet støj.

16.1 Dispensation fra emissionsgrænseværdien for støv

Dispensation fra emissionsgrænseværdien for støv kan kun gives til bestående kedelanlæg > 5 MW, som anvender fast træbiomasse som brændsel (§ 54, stk. 1).

Dispensation kan gives til sådanne kedelanlæg omfattet af anmeldeordningen eller af de særlige regler for listevirksomheder (§ 73, stk. 2, og § 82, stk. 3).

En dispensation forudsætter, at fyringsanlægget frem til 1. januar 2025 har haft vilkår om at overholde en emissionsgrænseværdi for støv på 100 mg/normal m3 ved 10 % ilt. Desuden skal fyringsanlægget være udstyret med røggaskondensering og levere mindst 50 % af anlæggets nyttevarmeproduktion til et offentligt fjernvarmenet i form af damp eller varmt vand (§ 54, stk. 1).

Dispensationen er tidsbegrænset og gælder for perioden 1. januar 2025 til 1. januar 2030, hvor fyringsanlægget skal overholde en emissionsgrænseværdi på 136 mg/normal m3 ved 6 % ilt. Herefter skal fyringsanlægget overholde emissionsgrænseværdien for støv, som fremgår af bekendtgørelsens bilag 3 (§ 54, stk. 2, og § 7).

16.2 Dispensation fra emissionsgrænseværdien for SO2

Dispensation fra emissionsgrænseværdien for SO2 kan kun gives til bestående kedelanlæg > 5 MW, som anvender halm som brændsel (§ 55, stk. 1).

Dispensation kan gives til sådanne kedelanlæg omfattet af anmeldeordningen eller af de særlige regler for listevirksomheder (§ 73, stk. 2, og § 82, stk. 3).

En dispensation forudsætter, at fyringsanlægget leverer mindst 50 % af anlæggets nyttevarmeproduktion til et offentligt fjernvarmenet i form af damp eller varmt vand (§ 55, stk. 1).

Dispensationen er tidsbegrænset og gælder for perioden 1. januar 2025 til 1. januar 2030, hvor fyringsanlægget skal overholde en emissionsgrænseværdi på 1100 mg/normal m3 ved 6 % ilt. Herefter skal fyringsanlægget overholde emissionsgrænseværdien for SO2 som fremgår af bekendtgørelsens bilag 3 (§ 55, stk. 2, og § 7).

16.3 Dispensation fra emissionsgrænseværdien for NOx

Dispensation fra emissionsgrænseværdien for NOx kan kun gives til bestående kedelanlæg > 5 MW, som anvender gasolie som brændsel (§ 56, stk. 1).

Dispensation kan gives til sådanne kedelanlæg omfattet af anmeldeordningen eller af de særlige regler for listevirksomheder (§ 73, stk. 2, og § 82, stk. 3).

Med luftvejledningen fra 2001 blev der givet mulighed for, at miljømyndigheden kunne acceptere en lempet emissionsgrænseværdi for NOx for gasoliefyrede kedelanlæg, der på daværende tidspunkt var eksisterende, hvis det viste sig nødvendigt.

Det er alene disse fyringsanlæg, som kan få dispensation fra bekendtgørelsens emissionsgrænseværdi for NOx.

En dispensation forudsætter, at der er tale om et fyringsanlæg, som i Luftvejledningens forstand var eksisterende, dvs. som oprindeligt blev godkendt før juni 2001, og som med henvisning til Luftvejledningen har vilkår om en emissionsgrænseværdi for NOx på 250 mg/normal m3 ved 10 % ilt (§ 56, stk. 1).

Desuden er det en forudsætning, at fyringsanlægget leverer mindst 50 % af anlæggets nyttevarmeproduktion til et offentligt fjernvarmenet i form af damp eller varmt vand (§ 56, stk. 1).

Dispensationen er tidsbegrænset og gælder for perioden 1. januar 2025 til 1. januar 2030, hvor fyringsanlægget skal overholde en emissionsgrænseværdi på 410 mg/normal m3 ved 3 % ilt. Herefter skal fyringsanlægget overholde emissionsgrænseværdien for NOx på 180 mg/normal m3 ved 3 % ilt i bilag 3 og 4 (§ 56, stk. 2, § 7 og § 12, stk. 1).

16.4 Nyttevarmeproduktion

Nyttevarmeproduktionen indgår i kriteriet for evt. midlertidig dispensation fra emissionsgrænseværdier for støv, SO2 og NOx, og skal udregnes som et rullende gennemsnit over fem år.

Med begrebet nyttevarmeproduktion tages højde for, at en del af varmeproduktionen kan blive anvendt i interne processer i selve fyringsanlægget, og derfor ikke kan anvendes af slutbrugeren, som enten kan være virksomheden selv eller brugere uden for virksomheden (boliger, skoler, hospitaler m.v.).

Nyttevarmeproduktion kan anvendes til:

  •   Fjernvarme til det offentlige fjernvarmenet.
  •   Opvarmnings- eller procesformål internt på virksomheden.
  •   Elproduktion.

Med offentlig fjernvarme menes distribution af termisk energi i form af damp eller varmt vand fra et centralt produktionssted gennem et net til et større antal bygninger eller anlæg udenfor virksomhedens matrikel. Dvs. der er ikke tale om varme, som anvendes til opvarmnings- eller procesformål internt på virksomheden.

Forholdet mellem nyttevarmeproduktionen leveret til det offentlige fjernvarmenet og den samlede nyttevarmeproduktion anvendes ved vurdering af, om fyringsanlægget opfylder kravet om, at 50 % af nyttevarmeproduktionen leveres til det offentlige fjernvarmenet. Fjernvarmeværker vil typisk levere hele nyttevarmeproduktionen til det offentlige fjernvarmenet.

16.5 Ansøgning om og meddelelse af dispensation fra emissionsgrænseværdier for støv, SO2 og NOx

Ansøgning om dispensation fra emissionsgrænseværdier for støv, SO2 og NOx sendes senest den 1. september 2023 samtidigt med, at driftslederen sender anmeldelsen, hvis der er tale om et anlæg omfattet af anmeldeordningen, eller samtidigt med at driftslederen sender oplysninger om anlægget, hvis anlægget er omfattet af de særlige regler for listevirksomheder (§ 61, stk. 1 og § 82, stk. 1).

Ansøgning om dispensation sendes via den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM). I visse tilfælde kan kravet om brug af BOM fraviges (§ 63 og § 87).

For fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen meddeles evt. dispensationer fra emissionsgrænseværdien for støv, SO2 og NOx efter bekendtgørelsens § 54, § 55 og § 56 (§ 73, stk. 2). Eventuel dispensation meddeles samtidig med meddelelse om registrering, dvs. senest den 1. januar 2024 (§ 73, stk. 2). Dispensationerne er afgørelser, som kan påklages (§ 97, stk. 1).

For fyringsanlæg omfattet af de særlige regler for listevirksomheder meddeles evt. dispensationer fra emissionsgrænseværdien for støv, NOx og SO2 som påbud efter § 41 i miljøbeskyttelsesloven og senest den 1. januar 2024 (§ 82, stk. 3).

16.6 Dispensation fra iltkrav

Dispensation fra iltkravet på > 4 % kan kun gives til nye og bestående fyringsanlæg, der anvender biomasse som brændsel (§ 57, stk. 1).

Dispensation kan gives til sådanne kedelanlæg omfattet af anmeldeordningen eller af de særlige regler for listevirksomheder (§ 73, stk. 2, § 82, stk. 3, og § 83, stk. 3).

Dispensationen forudsætter, at fyringsanlægget kan overholde bekendtgørelsens emissionsgrænseværdier for dioxiner og PAHer (§ 57, stk. 1).

Ansøgning om dispensation fra iltkravet skal vedlægges dokumentation for, at fyringsanlægget opfylder kriterierne for at få dispensationen.

Ansøgning om dispensation fra iltkrav sendes samtidigt med, at driftslederen sender anmeldelsen, hvis der er tale om et anlæg omfattet af anmeldeordningen, eller samtidigt med at driftslederen sender oplysninger om anlægget eller ansøgning om godkendelse, hvis anlægget er omfattet af de særlige regler for listevirksomheder (§ 61, § 82, stk. 1, og § 83, stk. 1).

Ansøgningen sendes via den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM). I visse tilfælde kan kravet om brug af BOM fraviges (§ 63 og § 87).

For fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen meddeles evt. dispensationer fra iltkrav efter bekendtgørelsens § 57. Eventuel dispensation meddeles samtidig med meddelelse om registrering (§ 67, stk. 2, § 73, stk. 2 og § 74, stk. 2), og kan påklages (§ 97, stk. 1).

Hvis der er tale om et fyringsanlæg omfattet af de særlige regler for listevirksomheder meddeles evt. dispensationer fra iltkrav som afgørelse efter § 33 eller § 41 i miljøbeskyttelsesloven (§ 81, nr. 1, § 82, stk. 3, og § 83, stk. 3).