13.2. Skærpelse af og dispensation fra støjgrænser

Tilsynsmyndigheden kan i forbindelse med en anmeldelse meddele påbud efter bekendtgørelsens § 49 om skærpede støjgrænser.

Dette kan f.eks. være relevant, hvis tilsynsmyndigheden ved tilsyn på en eksisterende ikke-godkendelsespligtig virksomhed har en mistanke om, at driften af et nyt fyringsanlæg vil medføre støjgener fra den samlede virksomhed, der ligger over støjgrænserne (§ 36, stk. 4, og § 49).

I så fald bør tilsynsmyndigheden overveje, om der forinden skal meddeles et § 72 påbud om beregning af støj fra den samlede virksomhed.

Som et helt eller delvist alternativ til at støjdæmpe fyringsanlægget kan virksomheden foreslå en anden placering af det nye fyringsanlægget, så det er bedre placeret i forhold til naboer, eller at støjdæmpe den eksisterende virksomhed, så den samlede støj er acceptabel.

Tilsynsmyndigheden kan dispensere fra bekendtgørelsens støjgrænser, hvis driftslederen anmoder herom i forbindelse med en anmeldelse (§ 53). Dispensationsmuligheden er som udgangspunkt kun tænkt at skulle anvendes i forhold til bestående fyringsanlæg.

Hvis et eller flere bestående fyringsanlæg har en miljøgodkendelse med støjvilkår, der er forskellige fra bekendtgørelsens krav, så kan driftslederen i forbindelse med anmeldelse søge om, at de tidligere støjkrav bliver videreført i en dispensation. En sådan dispensation forudsætter dog, at de hensyn, som lå til grund for de tidligere fastsatte støjkrav, forsat er relevante.

Afgørelse om skærpede støjgrænser og dispensationer fra støjkrav kan påklages (§ 97, stk. 1).