13.1. Støjgrænser

Bekendtgørelsens støjgrænser er direkte bindende for fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen, og gælder for den samlede støj fra virksomhedens mellemstore fyringsanlæg (§ 2, stk. 1, nr. 4).

Støjgrænserne gælder ikke for fyringsanlæg omfattet af de særlige regler for listevirksomhed (§ 2, stk. 3). Disse anlæg er omfattet af støjvilkår i virksomhedens miljøgodkendelse, som regulerer den samlede støj fra virksomheden, inkl. støj fra fyringsanlæg.

Bekendtgørelsens støjgrænser svarer til de vejledende støjgrænser i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984.

For enkeltliggende boliger i det åbne land er der fastsat støjgrænser svarende til områdetype 5 (boligområder for åben og lav boligbebyggelse) i støjvejledningen, da Miljøstyrelsen som udgangspunkt ønsker et højt beskyttelsesniveau.

Det bør generelt tilstræbes at mindske støjbelastningen mest muligt i det åbne land, og med de anvendte støjgrænser opnås et højt beskyttelsesniveau, uden at der foretages en konkret vurdering af den enkelte virksomheds muligheder for at reducere støjen, som normalt er udgangspunkt for fastsættelse af støjgrænser.

Maskinværksteder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen skal overholde de samme støjgrænser som gælder for fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen.

Hvis et fyringsanlæg er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med et maskinværksted, så betragtes fyringsanlægget og maskinværkstedet som én virksomhed, som tilsammen skal overholde støjgrænserne i bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg eller maskinværkstedsbekendtgørelsen (§ 36, stk. 3).

Maskinværkstedbekendtgørelsens § 30, stk. 4, har den tilsvarende bestemmelse.