11.4. Bestående spidslastanlæg – Emissionsgrænseværdier og egenkontrol

Bestående spidslastanlæg, som er i drift i mindre end eller lig 500 timer om året som et rullende gennemsnit over en periode på fem år, skal overholde emissionsgrænseværdierne i bekendtgørelsens bilag 4 (§ 12).

Der skal føres driftsjournal over antallet af årlige driftstimer for bestående nødanlæg, der er i drift i mindre end eller lig 500 timer om året som et rullende gennemsnit over en periode på fem år (§ 46, stk. 1, nr. 3). Herudover skal der føres driftsjournal som beskrevet i § 46, stk. 1, i øvrigt, i det omfang det er relevant.

For disse spidslastanlæg udføres præstationskontrol med de stoffer, som der er emissionsgrænseværdier for i bilag 4 (§ 20, stk. 1, nr. 1). Præstationskontrollen udføres med følgende hyppighed (§ 28, stk. 1):

Anlægsstørrelse Hyppighed for præstationskontrol
Bestående særskilte spidslastanlæg på ≤ 20 MW Hver gang nødanlægget har været i drift i 1.500 timer, dog mindst hvert 5. år.
Bestående særskilte spidslastanlæg på > 20 MW Hver gang nødanlægget har været i drift i 500 timer, dog mindst hvert 5. år

Den 1. januar 2025 starter driftslederen med at opgøre antal driftstimer for bestående spidslastanlæg på > 5 MW.

Den 1. januar 2030 starter driftslederen med at opgøre antal driftstimer for bestående spidslastanlæg på ≤ 5 MW.

Det årlige antal driftstimer opgøres kun pr. særskilt bestående spidsanlæg.

Bestående spidslastanlæg, der er i drift i under 500 timer som et rullende gennemsnit over en periode på fem år, skal ikke måle NOx kontinuerligt. (§ 29, stk. 2). Disse fyringsanlæg er også undtaget krav om kontinuerlig NOx-måling i NOx-afgiftsloven.

Bestående spidslastanlæg, der er i drift i mere end 500 timer om året som et rullende gennemsnit over fem år, skal overholde og udføre egenkontrol med relevante emissionsgrænseværdier bilag 3.