11.2. Opgørelse af årlige driftstimer for et bestående spidsanlæg

Det årlige antal driftstimer opgjort som et rullende gennemsnit over en periode på fem år er bestemmende for, om et bestående spidslastanlæg er omfattet af emissionsgrænseværdierne i bekendtgørelsens bilag 4.

For bestående spidslastanlæg vil der gå fem år, før anlægget første gang kan beregne et gennemsnit over fem år. Herefter kan gennemsnittet beregnes hvert år. Gennemsnittet beregnes på basis af driftstimer i kalenderåret.

Det årlige antal driftstimer opgøres kun pr. særskilt bestående spidslastanlæg.

En virksomhed har et bestående spidslastanlæg på 10 MW, som bliver omfattet af bekendtgørelsen fra den 1. januar 2025. Det første gennemsnit af årlige driftstimer kan beregnes for årene 2025, 2026, 2027, 2028 og 2029. Det næste gennemsnit beregnes for årene 2026, 2027, 2028 og 2029 og 2030, og så fremdeles.

En virksomhed har to bestående spidslastanlæg (anlæg I og II), der deler en fælles skorsten.

I juli måned er spidslastanlæggene i drift i følgende tidsrum:

Anlæg I: 3. juli kl. 10.00-11.00
Anlæg II: 3. juli kl. 10.00-11.00 og 5. juli kl. 14.00-15.00

I juli har spidslastanlæg I været i drift i alt i 1 time, og spidslastanlæg II i alt i 2 timer.