11.2. Opgørelse af årlige driftstimer for et bestående spidsanlæg

Det årlige antal driftstimer opgjort som et rullende gennemsnit over en periode på fem år er bestemmende for, om et bestående spidslastanlæg er omfattet af emissionsgrænseværdierne i bekendtgørelsens bilag 4.

For bestående spidslastanlæg vil der gå fem år, før anlægget første gang kan beregne et gennemsnit over fem år. Herefter kan gennemsnittet beregnes hvert år. Gennemsnittet beregnes på basis af driftstimer i kalenderåret.

Det årlige antal driftstimer opgøres kun pr. særskilt bestående spidslastanlæg.