10.4. Bestående nødanlæg - Emissionsgrænseværdier og egenkontrol

Bestående fyringsanlæg, der fungerer som nødanlæg, og er i drift i mindre end eller lig 500 timer om året som et rullende gennemsnit over en periode på fem år, er undtaget emissionsgrænseværdierne for SO2, NOx, støv og CO i bilag 3. Disse nødanlæg skal dog overholde en emissionsgrænseværdi for støv på 200 mg/normal m3 ved 6 % ilt, hvis de anvender fast brændsel (§ 11, stk. 1, 3, 4 og 6).

Der skal føres driftsjournal over antallet af årlige driftstimer for bestående nødanlæg, der er i drift i mindre end eller lig 500 timer om året som et rullende gennemsnit over en periode på fem år (§ 46, stk. 1, nr. 3). Herudover skal der føres driftsjournal som beskrevet i § 46, stk. 1, i øvrigt, i det omfang det er relevant.

På bestående nødanlæg, der er i drift i mindre end eller lig 500 timer om året som et rullende gennemsnit over en periode på fem år, skal der udføres præstationskontrol med CO (§ 20, stk. 2). Herudover skal der udføres præstationskontrol for støv, hvis der fyres med fast brændsel (§ 20, stk. 1, nr. 6).

For bestående nødanlæg skal der udføres præstationskontrol med følgende hyppighed (§ 28, stk. 2):

Anlægsstørrelse Hyppighed for præstationskontrol
Bestående særskilte nødanlæg på ≤ 20 MW Hver gang nødanlægget har været i drift i 1.500 timer, dog mindst hvert 5. år.
Bestående særskilte nødanlæg på > 20 MW Hver gang nødanlægget har været i drift i 500 timer, dog mindst hvert 5. år

Bestående nødanlæg, der er i drift i under 500 timer som et rullende gennemsnit over en periode på fem år, skal ikke måle NOx kontinuerligt (§ 29, stk. 2). Disse fyringsanlæg er også undtaget krav om kontinuerlig NOx-måling i NOx-afgiftsloven.

Bestående nødanlæg, der er i drift i mere end 500 timer om året som et rullende gennemsnit over en periode på fem år, skal overholde og udføre egenkontrol med relevante emissionsgrænseværdier i bilag 3.