10.3. Nye nødanlæg - Emissionsgrænseværdier og egenkontrol

Nye fyringsanlæg, der fungerer som nødanlæg, og er i drift i mindre end eller lig 500 timer om året som et løbende gennemsnit over en periode på tre år, er undtaget emissionsgrænseværdierne for SO2, NOx, støv og CO i bekendtgørelsens bilag 2. Disse nødanlæg skal dog overholde en emissionsgrænseværdi for støv på 100 mg/normal m3 ved 6 % ilt, hvis de anvender fast brændsel. (§ 10).

Der skal føres driftsjournal over antallet af årlige driftstimer for nye nødanlæg, der er i drift i mindre end eller lig 500 timer om året som et løbende gennemsnit over en periode på tre år. (§ 46, stk. 1, nr. 3). Herudover skal der føres driftsjournal som beskrevet i § 46, stk. 1, i øvrigt, i det omfang det er relevant.

Nye nødanlæg, der er i drift i mindre end eller lig 500 timer om året som et løbende gennemsnit over en periode på tre år, skal udføre præstationskontrol med CO. (§ 20, stk. 2). Herudover skal der udføres præstationskontrol for støv, hvis der fyres med fast brændsel. (§ 20, stk. 1, nr. 6).

For nye særskilte nødanlæg, der hverken deler eller kunne dele en fælles skorsten, skal der udføres præstationskontrol med følgende hyppighed (§ 28, stk. 1):

Anlægsstørrelse Hyppighed for præstationskontrol
Nye særskilte nødanlæg på ≤ 20 MW Hver gang nødanlægget har været i drift i 1.500 timer, dog mindst hvert 5. år.
Nye særskilte nødanlæg på > 20 MW Hver gang nødanlægget har været i drift i 500 timer, dog mindst hvert 5. år

Hvis en virksomhed har to eller flere nye nødanlæg, der deler eller kunne dele en fælles skorsten, så betragtes det som ét samlet nødanlæg. For nye samlede nødanlæg skal der udføres præstationskontrol med følgende hyppighed (§ 28, stk. 1):

Anlægsstørrelse Hyppighed for præstationskontrol
Nye samlede nødanlæg på ≤ 20 MW Hver gang det samlede nødanlæg har været i drift i 1.500 timer, dog mindst hvert 5. år.
Nye samlede nødanlæg på > 20 MW Hver gang det samlede nødanlæg har været i drift i 500 timer, dog mindst hvert 5. år

Antal driftstimer for nødanlæg, der deler eller kunne dele en fælles skorsten, opgøres som i Eksempel 10.2.

Nye nødanlæg, der er i drift i under 500 timer som et rullende gennemsnit over fem, skal ikke måle NOx kontinuerligt (§ 29, stk. 2). Disse fyringsanlæg er også undtaget krav om kontinuerlig NOx-måling i NOx-afgiftsloven.

Nye nødanlæg, der er i drift i mere end 500 timer om året som et løbende gennemsnit over tre år, skal overholde og udføre egenkontrol med relevante emissionsgrænseværdier i bilag 2.

 

En virksomhed har tre nye nødanlæg (anlæg I, II og III) på hver 8 MW, der deler eller kunne dele en fælles skorsten. Den samlede nominelle indfyrede termiske effekt af nødanlægget er 24 MW. Det betyder, at der skal udføres præstationskontrol, hver gang det samlede nødanlæg har været i drift i 500 timer, dog mindst hvert 5. år.