1.3. Fyringsanlæg undtaget fra bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens indeholder en udtømmende liste over specifikke fyringsanlæg, som er undtaget fra bekendtgørelsen. (§ 3). Nedenfor er udvalgte anlægstyper på listen beskrevet nærmere.

Mellemstore fyringsanlæg, som er omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg, er ikke omfattet af bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg (§ 3, stk. 1, nr. 1).

To eller flere fyringsanlæg, der hver især er < 50 MW og deler eller kunne dele en fælles skorsten, og har en samlet indfyret effekt på ≥ 50 MW, kan være omfattet af enten bekendtgørelsen om store fyringsanlæg eller bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg.

Skorstensreglen i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg (se § 3 i store fyr bekendtgørelsen) afgør, hvilken af de to bekendtgørelser fyringsanlæggene er omfattet af.

Forbrændingsanlæg på landbrugsbedrifter med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mindre end eller lig med 5 MW, som anvender uforarbejdet fjerkrægødning som brændsel, er reguleret af reglerne i artikel 6-8 i forordning nr. 142/2011 om gennemførelse af forordningen om animalske biprodukter.

Disse anlæg er ikke omfattet af bekendtgørelsen (§ 3, stk. 1, nr. 3).

I juli 2017 blev anvendelsesområdet for artikel 6-8 i gennemførelsesforordningen udvidet til også at omfatte forbrændingsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på højst 50 MW for øvrige typer husdyrgødning.

Disse anlæg er heller ikke omfattet af bekendtgørelsen.

Fyringsanlæg, der anvendes til direkte opvarmning, tørring eller enhver anden behandling af genstande eller materialer, er ikke omfattet af bekendtgørelsen (§ 3, stk. 1, nr. 4).

På disse anlæg er der direkte kontakt mellem røggassen fra fyringsanlægget og de genstande og materialer, der opvarmes eller tørres.

Fyringsanlæg, hvis røggas anvendes til indirekte opvarmning, tørring eller enhver anden behandling af genstande eller materialer, er derimod omfattet af bekendtgørelsen. På disse anlæg er der ikke kontakt mellem røggassen fra fyringsanlægget og de genstande og materialer, der opvarmes eller tørres.

Fyringsanlæg, hvori de gasformige forbrændingsprodukter anvendes til direkte gasfyret opvarmning af lokaler med henblik på at forbedre arbejdsvilkår, er ikke omfattet af bekendtgørelsen. (§ 3, stk. 1, nr. 5).

Der er tale om anlæg, hvor brænderen i anlægget til opvarmning af arbejdslokaler er installeret direkte i luftindtaget for rumventilationen med henblik på opvarmning af denne luft. Ved opvarmningen sker der en opblanding af røggassen, som indeholder CO, CO2 og NOx, med luftindtaget.

Efterforbrændingsanlæg er ikke omfattet af bekendtgørelsen. (§ 3, stk. 1, nr. 6).

Efterforbrændingsanlæg er fyringsanlæg, som

a. er designet til at rense spildgasser fra industrielle processer, dvs. hvor hovedformålet er rensning spildgasser, og som
b. ikke drives som uafhængige fyringsanlæg, dvs. driften afhænger af, at den industrielle proces danner spildgas, som skal renses.

RTO-anlæg (Regenerative Thermal Oxidizers) er et sådant efterforbrændingsanlæg og dermed undtaget fra bekendtgørelsen, da RTO-anlæg normalt vil opfylde begge kriterier. Hovedformålet med RTO-anlægget er rensning af spildgas, og RTO-anlægget er afhængig af en industriel proces.

Hvis hovedformålet med fyringsanlægget er energiproduktion, men anlægget samtidigt anvendes til f.eks. forbrænding af lugtende spildgasser fra en industriel proces med det formål at reducere lugtemissionen, er der ikke tale om et sådant efterforbrændingsanlæg, og fyringsanlægget er omfattet af bekendtgørelsen.

Fyringsanlæg, der fyrer med raffinaderibrændsel alene eller sammen med andet brændsel til produktion af energi i mineralolie- og gasraffinaderier, er ikke omfattet af bekendtgørelsen (§ 3, stk. 1, nr. 15).

Baggrunden for at undtage disse fyringsanlæg fra bekendtgørelsen er, at de allerede er omfattet af BAT-konklusioner for raffinaderier.

Raffinaderibrændsel er defineret som fast, flydende eller gasformigt brændbart stof fra destillations- og konverteringsfaserne ved raffinering af råolie, herunder raffinaderibrændselsgas, syngas, raffinaderiolier og petroleumskoks. (§ 4, nr. 21).

Fyringsanlæg, der fyrer med raffinaderibrændsel fra destillation af spildolie, er ikke omfattet af § 3, stk. 1, nr. 15, og er dermed omfattet af bekendtgørelsen.

Forskningsaktiviteter, udviklingsaktiviteter og afprøvningsaktiviteter på mellemstore fyringsanlæg, som almindeligvis anvendes til energiproduktion, eller på dedikerede forsøgsanlæg, er undtaget fra bekendtgørelsen (§ 3, stk. 2).

Bemærk, at disse aktiviteter kan være godkendelsespligtige, hvis de finder sted på et fyringsanlæg, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en listevirksomhed, som er omfattet af bilag 1 eller bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, eller udgør en del af listepunkt 1.1 a eller 1.1 b. For yderligere vejledning om godkendelsespligt for forsøgsanlæg henvises til afsnit 5.3.5 i godkendelsesvejledningen.

En virksomhed har tre fyringsanlæg, der deler eller kunne dele en fælles skorsten. Hvert anlæg har en nominel termisk indfyret effekt på 17 MW.

Den samlede nominelle indfyrede termiske effekt af de tre anlæg er 51 MW (3 x 17 MW) efter skorstensreglen i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg. De tre anlæg, betragtes som ét anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 51 MW, og er omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg, og dermed ikke af bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg.

Se også eksempel 1.3 og 1.4 i afsnit 1.2 med fyringsanlæg ≥ 50 MW, som ikke er omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg.