1.2. Skorstensreglen

Skorstensreglen gælder udelukkende kombinationer af nye mellemstore fyringsanlæg, dvs. fyringsanlæg der er sat i drift den 20. december 2018 eller herefter. Bestående fyringsanlæg er ikke omfattet af skorstensreglen. (§ 1, stk. 1, nr. 2).

Skorstensreglen har betydning for, hvilke emissionsgrænseværdier og egenkontrolkrav fyringsanlægget skal overholde.

Skorstensreglen gælder for:

  • Nye fyringsanlæg, der deler en fælles skorsten.
  • Nye fyringsanlæg, der kunne dele en fælles skorsten.

To eller flere nye særskilte mellemstore fyringsanlæg, der udleder røggasser gennem en fælles skorsten betragtes som ét enkelt fyringsanlæg, uanset om røggasserne fra de særskilte anlæg udledes gennem samme røgrør i den fælles skorsten eller gennem hvert sit røgrør i den fælles skorsten. (§ 1, stk. 2, nr. 1).

To eller flere nye mellemstore fyringsanlæg, der udleder røggasser gennem hver sin skorsten, betragtes som ét enkelt fyringsanlæg, hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at røggasserne fra disse anlæg under hensyn til tekniske og økonomiske forhold kunne udledes gennem én fælles skorsten, dvs. kunne dele en fælles skorsten. (§ 1, stk. 2, nr. 2).

Nye mellemstore fyringsanlæg, hvor den samlede nominelle termiske indfyrede effekt efter skorstensreglen er større end eller lig med 50 MW, er også omfattet af bekendtgørelsen, medmindre de er omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg. (§ 1, stk. 1, nr.2).

Særskilte fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mindre end 1 MW indgår ikke beregningen af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt i henhold til skorstensreglen.

Skorstensreglen gælder også på tværs af anlægstyper, f.eks. for en ny kedel og ny motor, der deler eller kunne dele en fælles skorsten.

 

 

En virksomhed har to nye fyringsanlæg på hver 4 MW, som deler eller kunne dele en fælles skorsten.

Skorstensreglen betyder, at de to anlæg skal betragtes som ét enkelt fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 8 MW (4 MW + 4 MW).

En virksomhed har et nyt fyringsanlæg på 4 MW, og et bestående fyringsanlæg på 4 MW, som deler eller kunne dele en fælles skorsten.

Selvom de to fyringsanlæg deler en fælles skorsten eller kunne dele en fælles skorsten, er de ikke omfattet af skorstensreglen, da skorstensreglen kun gælder for nye fyringsanlæg. De to fyringsanlæg betragtes som to enkelte anlæg på hver 4 MW.

En virksomhed har to nye fyringsanlæg på hhv. 40 MW og 13 MW, som deler eller kunne dele en fælles skorsten.

Den samlede nominelle indfyrede termiske effekt af de to anlæg er 53 MW (40 MW + 13 MW). De to fyringsanlæg er derfor godkendelsespligtige efter listepunkt 1.1 a eller 1.1 b afhængig af brændselstypen.

Bekendtgørelsen om store fyringsanlæg omfatter fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret effekt på 50 MW eller derover. Når den samlede nominelle indfyrede effekt skal bestemmes efter skorstensreglen i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg, skal fyringsanlæg på mindre end 15 MW ikke medregnes (se § 3 i store fyr bekendtgørelsen).

Efter skorstensreglen i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg er den samlede nominel indfyret effekt for de to anlæg på 40 MW. Virksomhedens to fyringsanlæg er ikke omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg.

Skorstensreglen i bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg betyder, at de to anlæg skal betragtes som ét enkelt mellemstort fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 53 MW (40 MW + 13 MW), og skal som sådan reguleres efter bekendtgørelsens regler.

En virksomhed har to bestående fyringsanlæg på hhv. 40 MW og 13 MW, som deler en fælles skorsten.

Som beskrevet i eksempel 1.3 er de to fyringsanlæg godkendelsespligtige efter listepunkt 1.1 a eller 1.1 b afhængig af brændselstypen, men ikke omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg.

Bekendtgørelsens skorstensregel gælder ikke for virksomhedens fyringsanlæg, da de er bestående. De to fyringsanlæg betragtes som to enkelte anlæg på hhv. 40 MW og 13 MW, og skal som sådan reguleres efter bekendtgørelsens regler.

En virksomhed har to nye fyringsanlæg på hhv. 750 kW og 900 kW, som deler eller kunne dele en fælles skorsten.

Fyringsanlæggene er ikke omfattet af bekendtgørelsen, da fyringsanlæggene hver især er mindre end 1 MW, heller ikke selvom den samlede nominelle indfyrede effekt af fyringsanlæggene er 1,65 MW.