1.2. Skorstensreglen

Skorstensreglen gælder udelukkende kombinationer af nye mellemstore fyringsanlæg, dvs. fyringsanlæg der er sat i drift den 20. december 2018 eller herefter. Bestående fyringsanlæg er ikke omfattet af skorstensreglen. (§ 1, stk. 1, nr. 2).

Skorstensreglen har betydning for, hvilke emissionsgrænseværdier og egenkontrolkrav fyringsanlægget skal overholde.

Skorstensreglen gælder for:

  • Nye fyringsanlæg, der deler en fælles skorsten.
  • Nye fyringsanlæg, der kunne dele en fælles skorsten.

To eller flere nye særskilte mellemstore fyringsanlæg, der udleder røggasser gennem en fælles skorsten betragtes som ét enkelt fyringsanlæg, uanset om røggasserne fra de særskilte anlæg udledes gennem samme røgrør i den fælles skorsten eller gennem hvert sit røgrør i den fælles skorsten. (§ 1, stk. 2, nr. 1).

To eller flere nye mellemstore fyringsanlæg, der udleder røggasser gennem hver sin skorsten, betragtes som ét enkelt fyringsanlæg, hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at røggasserne fra disse anlæg under hensyn til tekniske og økonomiske forhold kunne udledes gennem én fælles skorsten, dvs. kunne dele en fælles skorsten. (§ 1, stk. 2, nr. 2).

Nye mellemstore fyringsanlæg, hvor den samlede nominelle termiske indfyrede effekt efter skorstensreglen er større end eller lig med 50 MW, er også omfattet af bekendtgørelsen, medmindre de er omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg. (§ 1, stk. 1, nr.2).

Særskilte fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mindre end 1 MW indgår ikke beregningen af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt i henhold til skorstensreglen.

Skorstensreglen gælder også på tværs af anlægstyper, f.eks. for en ny kedel og ny motor, der deler eller kunne dele en fælles skorsten.