Store fyringsanlæg med en indfyret effekt på 50 MW eller derover

De største kraft/varmeproducerende anlæg skal overholde EU-krav til udledningen af de luftforurenende stoffer støv, SO2 og NOx.

Store fyringsanlæg avedøreværket Fyringsanlæg med en samlet indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover skal overholde kravene i direktivet om industrielle emissioner (IE-direktivet). Kravene omfatter emissionsgrænseværdier for luftforurenende stoffer og egenkontrol. Direktivets krav er gennemført i den danske bekendtgørelse om store fyringsanlæg.

Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at den danske bekendtgørelse om store fyringsanlæg (bekendtgørelse nr. 1453 af 20. december 2012 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg) indeholder to fejl.

Den ene fejl er i § 9, stk. 2, hvor der henvises til § 14, stk. 4. § 14 stk. 4 findes ikke, og henvisningen skal rettelig være til § 14, stk. 1.
I bilag 3, nr. 1b er der en fejl i angivelsen af, hvornår der skal foretages kontinuerte målinger for emissionen af NOx. Der står fejlagtigt: ”hvis det årlige antal driftstimer er under 500 som et rullende gennemsnit over 5 år skal der foretages kontinuerte målinger for emissionen af NOx ”. Der skal stå: ”hvis det årlige antal driftstimer er over 500 som ..."

Som det fremgår af høringsnotatet, var hensigten at fritage anlæg med et årligt antal driftstimer op til 500 fra kontinuerte målinger.
Miljøstyrelsen har startet processen med at få udstedt en ændringsbekendtgørelse, der retter fejlene.

Oversigt over relevant lovgivning

Sammenlægningsreglen

Bekendtgørelsen om store fyringsanlæg indeholder en sammenlægningsregel, som skal anvendes til:
• Vurdering af om et anlæg er omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg
• Fastlæggelse af emissionsgrænseværdier
• Fastsættelse af moniteringskrav

Se eksempler på sammenlægning i forhold til listepunkt 1.1 og store fyr bekendtgørelsen

Opstart og nedlukning

Bekendtgørelsen om store fyringsanlæg henviser til EU-Kommissionens gennemførelsesafgørelse af om fastsættelse af opstarts- og nedlukningsperioder.

Læs gennemførelsesafgørelsen på engelsk

Læs gennemførselsafgørelsen på dansk

Bemærk at den danske udgave af gennemførelsesaftalen indeholder en oversættelsesfejl i artikel 7, stk. 1, hvor der skulle have stået:
”For varmeproducerende fyringsanlæg anses opstartsperioden for at slutte, …”

Partnerskab om LCP-BREF

Store fyringsanlæg er omfattet af BREFen for Large Combustion Plants (LCP), som p.t. er under revision. Miljøstyrelsen har nedsat et partnerskab for BREFen for store fyringsanlæg.

Læs mere om partnerskabet for store fyringsanlæg