Mellemstore fyringsanlæg - MCP

Miljøstyrelsen er gået i gang med at implementere Direktiv om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg (MCP-direktivet). Arbejdet med implementeringen vil løbe frem til udgangen af 2017. Undervejs vil Miljøstyrelsen informere om arbejdet og indgå i dialog med interessenter for at finde de bedste løsninger.

Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2193 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg (MCP-direktivet) blev offentliggjort den 25. november 2015. Formålet med direktivet er at nedbringe emissionen med SO2, NOx og støv (partikler) fra mellemstore fyringsanlæg (1 – 50 MW). Direktivet skal være implementeret i dansk lovgivning senest den 19. december 2017. 

Fyringsanlæggene over 50 MW er reguleret i IE-direktivet, mens der i dag ikke er en generel EU-regulering af de mellemstore anlæg. I direktivet sættes grænseværdier for forskellige anlægs udledninger af SO2, NOx og støv afhængig af anlægstype og brændsel, samt monitorering af udledningerne og der er tilsynsforpligtelse med anlæggene. I direktivet er der endvidere indføjet en mulighed for at vælge mellem, om fyringsanlæggene skal godkendes eller være omfattet af anmeldelsespligt, og grænseværdierne differentieres sådan, at anlæg mellem 1 – 5 MW har lidt lempeligere grænseværdier. 

Der er ca. være 1.700 mellemstore, danske fyringsanlæg, der er omfattet af direktivet. Størstedelen af disse fyringsanlæg er allerede omfattet af dansk regulering, der i store træk svarer til den regulering, der bliver indført med det nye direktiv. Langt hovedparten af de omfattede anlæg er anlæg hos fjernvarmeselskaber. Derudover vil anlæg på gartnerier, i fødevareindustrien og anden industri (fx trævarebranchen), renseanlæg m.v. være omfattet. Det vurderes, at de fleste af disse anlæg allerede er reguleret i dansk lovgivning. 

For en mindre del af anlæggene vil der være tale om konsekvenser:

  • Især biomassefyrede anlæg kan få forøgede omkostninger til etablering og drift af renseforanstaltninger for at overholde direktivets emissionsgrænseværdier, da grænseværdierne for støv er lavere end den gældende danske regulering, og da der indføres grænseværdier for SO2, hvilket der ikke er i Danmark i dag. Der er ca. 160 eksisterende træfyrede anlæg og ca. 60 halmfyrede anlæg, der vurderes at skulle indføre ekstra renseforanstaltninger som følge af direktivet.

  • Fyringsanlæg, som med gældende danske regler hverken er anmelde- eller godkendelsespligtige (anlæg mellem 1 – 5 MW), vil blive omfattet af direktivets krav om anmeldelse eller godkendelse. Fremover vil der skulle føres miljøtilsyn med disse anlæg, hvilket der ikke bliver i dag.