Anlæg og aktiviteter, som anvender VOC

Visse anlæg og aktiviteter der bruger organiske opløsningsmidler skal overholde EU-krav til udledningen heraf.

Anlæg og aktiviteter, der har et vist årligt forbrug af organiske opløsningsmidler, skal overholde kravene i direktivet om industrielle emissioner (IE-direktivet).

Kravene omfatter emissionsgrænseværdier for flygtige organiske forbindelser (VOC=Volatile Organic Compounds) og egenkontrol, samt krav om substitution af stoffer eller blandinger, som er kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske. Direktivets krav er gennemført i den danske VOC-bekendtgørelse.

Oversigt over relevant lovgivning