Hvordan skal VOC-bekendtgørelsens § 14 om væsentlige ændringer på bestående anlæg forstås?

§ 14. Hvis et bestående anlæg ændres væsentligt, eller efter væsentlige ændringer falder ind under denne bekendtgørelse for første gang, skal den del af anlægget, som ændres væsentligt, betragtes som et nyt anlæg i relation til fastsættelse af grænseværdier, medmindre de samlede emissioner fra hele anlægget ikke overskrider de emissioner, der ville være forekommet, hvis den del, der er blevet væsentligt ændret, var blevet betragtet som et nyt anlæg. I så fald betragtes det som et bestående anlæg.

Definitionen af væsentlige ændringer fremgår § 2, nr. 24, i VOC-bekendtgørelsen.

Definitionen af bestående anlæg fremgår af § 2, nr. 2, i VOC-bekendtgørelsen.

Væsentlig ændring af bestående anlæg, som er omfattet af VOC-bekendtgørelsen

Hovedreglen:

”Hvis et bestående anlæg ændres væsentligt, …, skal den del af anlægget, som ændres væsentligt, betragtes som et nyt anlæg i relation til fastsættelse af grænseværdier, ….” 
Den væsentligt ændrede del af anlægget skal altså overholde emissionsgrænseværdierne for nye anlæg, mens den ikke-ændrede del af anlægget skal overholde emissionsgrænseværdierne for bestående anlæg. Der bør fastsættes en ny, samlet grænseværdi for at lette virksomhedens overholdelse af grænseværdien og for at forenkle tilsynet.
Undtagelsen:

” …, medmindre de samlede emissioner fra hele anlægget ikke overskrider de emissioner, der ville være forekommet, hvis den del, der er blevet væsentligt ændret, var blevet betragtet som et nyt anlæg. I så fald betragtes det som et bestående anlæg.” 

Godkendelses- eller tilsynsmyndigheden kan altså i disse situationer stille vilkår om eller påbyde, at det samlede anlæg skal overholde emissionsgrænseværdierne for bestående anlæg. 
Betingelsen er, at summen af den faktiske samlede emission fra den ændrede del og den ikke-ændrede del af anlægget er mindre end den maksimale tilladte emission fra den ikke-ændrede del af anlægget.

Eksempel:

Grænseværdi for bestående anlæg: 100 mg/m3
Faktisk emission fra den ikke ændrede del af anlægget: 60 mg/m3
Grænseværdi for nyt anlæg: 30 mg/m3
Faktisk emission fra ændret del af anlæg: 35 mg/m3 

I eksemplet overholder den væsentligt ændrede del af anlægget ikke emissionsgrænseværdien for nye anlæg.

Summen af den faktiske emission fra det samlede anlæg er på 95 mg/m3 er imidlertid mindre end emissionsgrænseværdien for bestående anlæg. Det samlede anlæg opfylder således betingelsen for, at anlægget kan blive omfattet af undtagelsen. Godkendelses- eller tilsynsmyndigheden kan derfor fastholde vilkåret eller bestemmelsen i påbuddet om, at summen af de samlede emissioner fra den ikke-ændrede del af anlægget og fra den ændrede del af anlægget skal overholde emissionsgrænseværdien på 100 mg/m3, som allerede gælder for det bestående anlæg.

Væsentlige ændringer på bestående anlæg, hvor ændringen betyder, at anlægget vokser ind i VOC-bekendtgørelsen

”Hvis et bestående anlæg …, efter væsentlige ændringer falder ind under denne bekendtgørelse for første gang, skal den del af anlægget, som ændres væsentligt, betragtes som et nyt anlæg i relation til fastsættelse af grænseværdier, …”. 
Den væsentligt ændrede del af anlægget skal overholde emissionsgrænseværdierne for nye anlæg, mens der fortsat ikke er fastsat en grænseværdi for den ikke-ændrede del af anlægget.