Anlæg og aktiviteter omfattet af VOC -bekendtgørelsen

Visse anlæg og aktiviteter, der bruger organiske opløsningsmidler er omfattet af VOC-bekendtgørelsen.

Anlæg og aktiviteter på bilag 1 til VOC-bekendtgørelsen, der har et vist årligt forbrug af organiske opløsningsmidler, skal overholde VOC-bekendtgørelsens krav.

VOC=Volatile Organic Compounds = flygtige organiske forbindelser.          

Kravene omfatter emissionsgrænseværdier for flygtige organiske forbindelser og egenkontrol. Desuden har bekendtgørelsen regler om substitution af stoffer eller blandinger, som er kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske.

Bekendtgørelsen gennemfører regler om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler, i EU-direktivet om industrielle emissioner (IE-direktivet).

Reparationslakering af køretøjer

Aktiviteten ’reparationslakering af køretøjer’ som defineret i punkt 6 b) i bilag 1 til VOC-bekendtgørelsen har siden 2009 ikke omfattet følgende delaktivitet:

”Overfladebelægning af køretøjer bestemt til færdsel på vej, som defineret i direktiv 70/156/EØF2), eller af dele af disse køretøjer, der udføres som en del af reparationsarbejde, vedligeholdelse eller dekorering uden for bilfabrikkerne”.

Denne delaktivitet er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen.

De lakker, der anvendes til delaktiviteten, er i stedet reguleret af bekendtgørelsen om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering, (VOC-produktbekendtgørelsen).

Oversigt over relevant lovgivning