Affaldsforbrændingsanlæg

Alle anlæg, der forbrænder eller medforbrænder affald, skal overholde EU-krav til bl.a. udledningen af en række luftforurenende stoffer.

 

Anlæg, der forbrænder eller medforbrænder affald, skal overholde kravene i affaldsforbrændingsbekendtgørelsen.

Bekendtgørelsens krav omfatter bl.a. emissionsgrænseværdier, egenkontrol, minimumskrav til røggassens opholdstid og EBK-temperaturen, samt krav til indretning og drift.

Bekendtgørelsen gennemfører EU-regler om affaldsforbrænding i direktivet om industrielle emissioner (IE-direktivet).

Affaldsforbrændingsanlæg, der er på bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed, er også omfattet af BAT-konklusioner om affaldsforbrænding.

Affaldsmedforbrændingsanlæg kan bl.a. være omfattet af BAT-konklusioner for affaldsforbrænding og BAT-konklusioner for store fyringsanlæg.

Læs mere om BAT-konklusioner

Informationer om affaldsforbrændingsanlæg og affalds-medforbrændingsanlæg

Miljøstyrelsen offentliggør hvert år følgende oplysninger om affaldsforbrændings- og medforbrændingsanlæg med en kapacitet på større end eller lig med 2 tons pr. time:

• Informationer om, hvordan anlægget fungerer og overvåges.
• Redegørelse for, hvordan forbrændings- og medforbrændingsprocessen drives.
• Hvor store emissionerne til luft og vand er i forhold til emissionsgrænseværdier.

Desuden offentliggør Miljøstyrelsen hvert år en liste over affaldsforbrændings- og medforbrændingsanlæg med en kapacitet på større end eller lig med 2 tons pr. time.

MILJØSTYRELSEN ER PT I FÆRD MED AT INDHENTE OPLYSNINGER FOR KALENDERÅRENE 2018 OG 2019 FOR ANLÆG ≥ 2 TONS PR TIME OG FOR KALENDERÅRENE 2017-2019 FOR ANLÆG < 2 TONS PR TIME. HJEMMESIDEN BLIVER OPPDATERET MED DISSE LISTER, SÅ SNART OPLYSNINGERNE ER INDHENTET.

Offentliggørelsen sker som følge af krav i direktivet om industrielle emissioner.