Sådan forebygger vi forureningen fra skibe

Skibene skal udlede færre af de farlige stoffer svovloxider og kvælstofoxider. Det var en beslutning Danmark i 2008 var med til at forhandle på plads i IMO, FN's organisation for søfart.

Billedet viser et stort rødt fragtskib i en havn.

International indsats

I IMO, der er FN's organisation for søfart, aftaler Danmark og de andre lande fælles regler for begrænsning af skibsfartens luftforurening. Danmark har presset på i forhandlingerne om grænser for udledning af kvælstofoxid (NOx) og svovloxid (SOx). Det førte i 2008 til nye skrappe regler, som fører til en stor reduktion af luftforureningen fra skibe, uanset hvilket flag de sejler under.

Læs mere om aftalen på IMO's hjemmeside

Reduktion af  kvælstofoxider

IMO’s regler betyder, at nye skibes udslip af kvælstof (NOx) over en årrække nedbringes drastisk. Fra 2011 skulle udslippet nedbringes med 15-25 % i forhold til den tidligere tilladte mængde.

I særlige emissionskontrolområder for NOx (NECA - "miljøzoner til søs") skal NOx-udslippet fra nye skibe reduceres med yderligere 75 %.

De kystnære farvande omkring USA og Canada fik status som NECA-områder i 2016. Fra 1. januar 2021 fik Nordsøen og Østersøen tillige status som NECA-områder. 

Reduktion af svovl og partikler

Svovlindholdet i skibsbrændstoffer skal ligeledes begrænses. Dette vil nedbringe udslippet af såvel svovloxider (SOx) som partikler fra skibene.

Den internationale aftale i IMO stiller følgende krav til svovlindholdet i skibsbrændstoffer:

  • I såkaldte emissionskontrolområder for SOx (SECA - "miljøzoner til søs") skærpes reglerne for indholdet af svovl (SOx) i skibsbrændstoffer. Fra 1. januar 2015 må svovl udgøre 0,10 % af brændstoffet.
  • Østersøen, Nordsøen og de indre danske farvande samt USAs og Canadas kystnære farvande har status som SECA områder.
  • På globalt plan blev grænseværdien for svovlindholdet i skibsbrændstoffer 1. januar 2020 reduceret fra 3,5 % til 0,5 %.
  • I stedet for at anvende brændstof med lavt svovlindhold er det tilladt at gøre brug af alternative brændstoffer som fx flydende naturgas (LNG) og biobrændstoffer eller at rense røgen for svovloxider.

IMO-aftalens krav om begrænsning af skibes luftforurening er implementeret i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 228 af 06/02/2022 - svovlbekendtgørelsen.

EU-svovldirektivet fra 2016 sikrer, at IMOs regler om svovlindhold i skibsbrændstoffer overholdes i alle EU-lande.

Scrubbere som alternativ til lavsvovl olie

Som alternativ til brændstof med lavt svovlindhold kan udslippet af svovloxider nedbringes med en såkaldt scrubber, hvor svovl vaskes ud af udstødningen med vand.

Anvendelse af både åbne og lukkede scrubber-systemer er tilladt i dansk farvand under forudsætning af, at disse ikke påvirker sårbare naturområder, havne m.m. på en negativ måde.