Sådan forebygger vi forureningen fra skibe

Skibene skal udlede færre af de farlige stoffer svovloxider og kvælstofoxider. Det var en beslutning Danmark i 2008 var med til at forhandle på plads i IMO, FN's organisation for søfart.

Billedet viser et stort rødt fragtskib i en havn.

International indsats

I IMO, der er FNs organisation for søfart, aftaler Danmark og de andre lande fælles regler for begrænsning af skibsfartens luftforurening. Danmark har presset på i forhandlingerne om grænser for udledning af kvælstofoxid (NO x ) og svovloxid (SO x ). Det førte i 2008 til nye, skrappe regler, som fører til en stor reduktion i luftforureningen fra alle skibe, uanset hvilket lands flag de sejler under.

Læs mere om aftalen på IMO's hjemmeside .

Reduktion af  kvælstofoxider

IMO’s regler betyder, at nye skibes udslip af kvælstof (NO x ) over en årrække nedbringes drastisk. Fra 2011 skulle udslippet nedbringes med 15-25% i forhold til den tidligere tilladte mængde.

I særlige emissionskontrolområder for NOx (NECA - 'miljøzoner til søs') skal NOx-udslippet fra nye skibe reduceres med yderligere 75%.

De kystnære farvande omkring USA og Canada fik status som NECA-områder i 2016. IMO besluttede i juli 2017 at Nordsøen og Østersøen får status som NECA-områder fra 2021. 

Landene omkring Nordsøen har i fællesskab gennemført en række undersøgelser af de økonomiske og miljømæssige konsekvenser af et NECA i Nordsøen:

Rapport om økonomiske konsekvenser af NECA i Østersøen  (2012)

Rapport om miljømæssige konsekvenser af NECA i Nordsøen  (2012)

Analyse af risikoen for skift til andre transportformer ved etablering af NECA  (2013)

Svovl og partikler

Svovlindholdet i brændstofferne skal også begrænses. Dette vil nedbringe  udslippet af både svovldioxid (SO 2 ) og partikler fra skibene.

Den internationale aftale i IMO stiller følgende krav til svovlindholdet i skibsbrændstoffer:

  • I såkaldte emissionskontrolområder for SOx (SECA - 'miljøzoner til søs') skærpes reglerne for indholdet af svovl (SO x ) i skibsbrændstoffer. Fra 1. januar 2015 må svovl udgøre 0,10% af brændstoffet.
  • Østersøen, Nordsøen og de indre danske farvande samt USA og Canadas kystnære farvande har status som SECA områder.
  • På globalt plan blev grænseværdien i 2012 reduceret  fra 4,5% til 3,5%. Og i 2020 skal svovlindholdet helt ned på  0,5%
  • I stedet for at anvende brændstof med lavt svovlindhold er det tilladt at gøre brug af alternative brændstoffer som fx flydende naturgas (LNG) og biobrændstoffer, eller at rense røgen for svovdioxid.

IMO-aftalens krav om begrænsning af skibes luftforurening er implementeret i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 640 af 12/06/2014 - svovlbekendtgørelsen .

I 2012 vedtog EU svovldirektivet , der sikrer at IMO's regler om svovlindhold i skibsbrændstoffer overholdes i alle EU-lande. 

Tilsynet med svovlreglerne på skibe, der anløber danske havne, udføres af Søfartsstyrelsen på vegne af Miljøstyrelsen. Tilsynet består af dokumentkontrol og udtagning af olieprøver.

Scrubbere som alternativ til lavsvovl olie

Som alternativ til brændstof med lavt svovlindhold kan udslippet af svovloxider nedbringes med en såkaldt scrubber, hvor svovl vaskes ud af udstødningen med vand.

Miljøstyrelsen har støttet et projekt om installation af en scrubber på skibet Ficaria Seaways  (2012).

Miljøstyrelsen har gennemført en analyse af de mulige konsekvenser for havmiljøet ved udledning af vand fra scrubbere  (2012) . Miljøstyrelsen har desuden fået udarbejdet et notat  (2013) , der bl.a. uddyber effekten af scrubbere på pH-værdien i stærkt trafikerede farvande.