Statusrapport: Luftforureningens indvirkning på sundheden i Danmark

Nationalt Center for Miljø og Energi DCE har i 2014 udarbejdet en statusrapport for Miljøstyrelsen om luftforureningens indvirkning på sundheden i Danmark.

Statusrapporten (nr. 96/2014) er en sammenfatning af danske såvel som internationale studier af helbredseffekter af luftforureningen i Danmark. Rapporten berører både forureningsniveauer, tendenser og helbredseffekter.

Rapporten viser, at luftforureningsniveauerne er faldende i Danmark. For bly, benzen og svovl har reguleringer ført til betydelige reduktioner, mens der for kvælstofdioxid kun er sket et begrænset fald. Luftens indhold af partikler i Danmark er ligeledes aftaget. Studierne af helbredseffekter har vist, at massen af fine partikler i luften er den vigtigste indikator for helbredseffekter af luftforurening.

Danske beregninger peger på, at langtidsudsættelse for luftforurening i Danmark i 2011 førte til ca. 3.300 for tidlige dødsfald og ca. 140 for tidlige dødsfald relateret til korttidsudsættelse af ozon under forureningsepisoder.

De samlede helbredsrelaterede eksterne omkostninger i Danmark relateret til luftforurening er beregnet til ca. 29 mia. DKK/år i 2011.

Se mere på DCE's hjemmeside  eller hent rapporten.