Sundhedskonsekvenser af luftforurening

Luftforureningen påvirker helbredet for mennesker og gør skade på naturen. Hvor farlig forureningen er, afhænger både af hvilke stoffer, der er i luften, og hvor store mængder der er. Det er især folk, der i forvejen har problemer med vejrtrækning eller blodkredsløbet, der kan blive påvirket. Dyr og planter mærker også følgerne af forureningen.

""

Luftforureningen påvirker helbredet for mennesker, og udgør især et problem for folk, der i forvejen har problemer med vejrtrækning eller blodkredsløbet. Hvor farlig forureningen er, afhænger både af hvilke stoffer, der er i luften, og hvor store mængder der er.

Forureningen med partikler er det største problem for vores sundhed. De bittesmå partikler kommer blandt andet fra udstødningen på biler og skibe, fra kulkraftværker og fra brænderøg. Der kommer også partikler i luften fra slid på veje, dæk og bremser, og som støv fra hustage og fra saltvandssprøjt. 

Kort- og langtidseffekter

Luftforurening har betydning for vores sundhed på flere måder. Man skelner mellem korttidseffekter, som man oplever umiddelbart efter at man er blevet udsat, og langtidseffekter, der først kan mærkes langt senere.

Nogle af langtidseffekterne kan være hjerte- og lungesygdomme, påvirkning af blodet, ændring af kroppens celler, hvilket i værst fald kan udvikle sig til kræft og dårligere lunger hos børn. På kort sigt er det især folk, der i forvejen har problemer med for eksempel astma, der kan opleve, at symptomerne bliver værre, eller at de oftere bliver syge.

Effektvurderinger er en kompliceret sag

Effekterne af partikelforureningen er en kompliceret sag, fordi partiklernes egenskaber (f.eks. deres indhold af forskellige stoffer, deres form, størrelse, optagelse af vand m.v.) har stor betydning for, hvorvidt vi indånder dem, og hvor de bliver afsat i vores luftveje.

Særligt de seneste års forskning har øget forståelsen af, hvordan partiklernes forskellige kemiske sammensætning og størrelse kan være af stor betydning i forhold til befolkningens sundhed. Der er stigende konsensus om, at fine partikler er farligere end de grovere, da mindre partikler trænger længere ned i luftvejene. Grovere partikler (som er større end 4-5 um) bliver fanget af kroppens forsvarsmekanismer i næse og svælg.

Hvis du vil vide mere

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi laver meget forskning i luftforurening, og har udgivet flere rapporter og skrivelser. 

Heriblandt statusrapporten "Luftforureningens indvirkning på sundheden i Danmark"  (2014) og  "luftforurening med Partikler - et sundhedsproblem"  (2009).

Statusrapport: Luftforureningens indvirkning på sundheden i Danmark

Nationalt Center for Miljø og Energi DCE har i 2014 udarbejdet en statusrapport for Miljøstyrelsen om luftforureningens indvirkning på sundheden i Danmark.

Statusrapporten (nr. 96/2014) er en sammenfatning af danske såvel som internationale studier af helbredseffekter af luftforureningen i Danmark. Rapporten berører både forureningsniveauer, tendenser og helbredseffekter.

Rapporten viser, at luftforureningsniveauerne er faldende i Danmark. For bly, benzen og svovl har reguleringer ført til betydelige reduktioner, mens der for kvælstofdioxid kun er sket et begrænset fald. Luftens indhold af partikler i Danmark er ligeledes aftaget. Studierne af helbredseffekter har vist, at massen af fine partikler i luften er den vigtigste indikator for helbredseffekter af luftforurening.

Danske beregninger peger på, at langtidsudsættelse for luftforurening i Danmark i 2011 førte til ca. 3.300 for tidlige dødsfald og ca. 140 for tidlige dødsfald relateret til korttidsudsættelse af ozon under forureningsepisoder.

De samlede helbredsrelaterede eksterne omkostninger i Danmark relateret til luftforurening er beregnet til ca. 29 mia. DKK/år i 2011.

Se mere eller hent rapporten på DCE's hjemmeside.