Luftforureningens effekter på natur og miljø

Luftforurening har ikke kun negative konsekvenser for sundheden. Også jordbund, vandområder, planter og dyr mærker følgerne af luftforurening.

Alger 1170-400

Skove, søer og enge er nogle af de steder, der bliver påvirket af luftforurening. Men ikke alle steder påvirkes lige meget. Typer af planter, vejret og jordbunden blandt andet er med til at afgøre hvor stor betydning forureningen får. Forurening under tålegrænsen forventes ikke at give væsentlige skader på natur og miljø.

DCE kortlægger tålegrænser i Danmark og holder øje med om de overskrides

Kvælstof

I forbindelse med luftforurening er de største udfordringer for den danske natur og miljø relateret til nedfald af atmosfærisk kvælstof i form af ammoniak, ammonium, nitrat samt en række andre reaktive kvælstofforbindelser. Det vurderes at over 50 % af de danske naturområder modtager mere kvælstof end de kan tåle. Kvælstof findes naturligt i økosystemet, men kommer der for meget, forstyrres balancen.

Landbruget står for 97 % af den danske forurening med ammoniak (NH3). Udslippet kommer fra stalde og fra dampe fra gødning og afgrøder. Gødes der for meget, eller ligger der en åben mødding, så fordamper der meget ammoniak til atmosfæren. Luften transporterer ammoniakken ud i naturen, hvor den giver næring til planterne. For meget næring er ødelæggende for sarte naturområder som hedelandskaber, vandløb og moser.

I de danske farvand er der f.eks. periodevist synlige konsekvenser af kvælstofbelastningen i form af uklart vand, iltsvind og alger. Derfor er det vigtigt, at landmændene gøder korrekt og opbevarer gødningen og gyllen i lukkede beholdere.

Anden luftforurening

Luften indeholder en lang række andre kemiske forbindelser end kvælstofforbindelserne og mange af disse har skadelige effekter på naturen. Et eksempel på dette er kviksølv, som er meget giftigt. Kviksølv bioakkumuleres igennem fødekæderne, og via atmosfæren spredes det over hele kloden. Et andet eksempel er ozon, som dannes i atmosfæren p.g.a. udslip af organiske forbindelser og kvælstofilter. Ozon er bl.a. skadelig for plantevækst, og ozon giver en forringet landbrugsproduktion.

Skader på den danske vegetation og omkostningerne i form af reduceret høstudbytte er svært at værdisætte. Et forsigtigt overslag fra 2003 indikerer et tab i størrelsesordenen 0,5 – 2 milliarder kroner om året. Se mere i rapporten Renere luft - den danske indsats herunder.

Yderligere læsning

Du kan læse meget mere om luftforureningens betydning for natur og miljø på DCE’s hjemmeside .